• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 1429/QĐ-UBND phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Tải về Quyết định 1429/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1429/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 21/12/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao Dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2013;

Căn cứ Công văn số 1752/LĐTB&XH-KHTC ngày 22/02/2013 về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng Đền thờ liệt sỹ tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 102/TTr-SKHĐT ngày 27/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân bổ 100 triệu đồng (Một trăm triệu đồng) vốn chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2013 cho Dự án Đền thờ liệt sỹ tỉnh Bắc Giang; Chủ đầu tư: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP; XD, KT, VX.
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1429/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 11/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1429/QĐ-UBND

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207340