• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 1434/QĐ-UBND năm 2017 Đề án xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020

Tải về Quyết định 1434/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1434/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2017-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Người cao tuổi Việt Nam ngày 23/11/2009;

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020;

Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 2465/KH-UBND ngày 04/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về người cao tuổi giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1292/TTr-SLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020.

Điều 2. Giao Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, hiệu quả của Đề án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh; Giám đốc các sở, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- TW Hội Người cao tu
i Việt Nam;
- TT: Tỉnh ủy, TT. HĐND;
- CT, PCT L
ê Văn Bình;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;
- Báo Ninh Thuận, Đài PT-TH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB
: CVP, PVP (HXN);
- Lưu: VT, KGVX. NVT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Bình

 

ĐỀ ÁN

XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN, GIAI ĐOẠN 2017- 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 1434/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của Chủ tịch UBND Tỉnh Ninh Thuận)

Phần thứ nhất

CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Người cao tuổi Việt Nam ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi;

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/ 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 -2020;

Căn cứ Công văn số 4529/LĐTBXH-BTXH ngày 14/11/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 401/HD-NCT ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội người cao tui Việt Nam “Hướng dẫn xây dựng Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” giai đoạn 2016 - 2020 tại địa phương;

Căn cứ kế hoạch số 2465/KH-UBND ngày 04/6/2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về người cao tuổi giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận.

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN

1. Cơ sở thực tiễn

Mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là một tổ chức dựa vào cộng đồng, trong đó phần lớn là người cao tuổi, người nghèo, người cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ với tinh thần người đi trước làm điểm tựa cho thế hệ đi sau; có mục tiêu liên kết các thành viên, thúc đẩy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, vừa chăm sóc vừa phát huy vai trò người cao tui tại cộng đồng.

Tính đến cuối năm 2016, nước ta đã có 18 tỉnh, thành phố xây dựng được 1.064 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với hơn 55.000 người cao tui tham gia, trong đó tập trung ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Giang, Lạng Sơn, Kon Tum... Đa số các Câu lạc bộ này đều hoạt động tốt và được người cao tuổi, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Đây là mô hình có hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, góp phần tích cực, nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 92 Câu lạc bộ phần lớn thuộc lĩnh vực thơ ca, dưỡng sinh, văn nghệ, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn,... Tuy nhiên, đến nay Ninh Thuận vẫn chưa thành lập được mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; do đó việc xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017 - 2020 là yêu cầu cần thiết góp phần rất lớn trong việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi của tỉnh cũng như các chính sách của Đảng, nhà nước về người cao tuổi.

2. Sự cần thiết xây dựng Đề án:

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của đại bộ phận người cao tuổi tại địa phương được cải thiện rõ rệt, vai trò người cao tuổi trong xã hội được phát huy trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng đời sống văn hóa, đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó công tác chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn như:

- Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi ở cơ sở chưa đáp ứng; tỷ lệ người cao tuổi chưa có bảo hiểm y tế còn cao (45% NCT).

- Tình trạng người cao tuổi cô đơn, khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, phần lớn đối tượng này chưa được chăm sóc tập trung tại các cơ sở dịch vụ chăm sóc, dưỡng lão; việc người thân nhận chăm sóc tại gia đình với chế độ trợ cấp của nhà nước còn thấp, chưa hình thành được các tổ chức cộng đồng chăm sóc đối tượng này.

- Phần lớn người cao tuổi sống ở nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không có tích lũy cho tuổi già, cuộc sống tuổi già thiếu ổn định (khoảng 25% người cao tuổi có lương hưu).

- Nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện các hoạt động cho người cao tuổi, công tác phối hp giữa các ngành, đoàn thể trong công tác người cao tuổi còn hạn chế.

- Trình độ dân trí, nhận thức của người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn còn thấp.

- Công tác quản lý nhà nước về người cao tuổi ở các cấp chủ yếu là kiêm nhiệm nên đôi khi việc thực hiện còn chậm, chưa kịp thời.

Để chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh cần sự hỗ trợ và tạo điều kiện của các cấp, các ngành để họ tự vươn lên, phát huy vai trò và có sự đóng góp thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống bản thân, gia đình, cộng đồng. Đồng thời cần phải có những mô hình tổ chức hoạt động thiết thực, bổ ích, kết hợp sự chủ động của người cao tuổi và sự trợ giúp của cộng đồng liên thế hệ. Trong đó Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là một trong các mô hình có tính nhân văn cao, hỗ trợ toàn diện cho người cao tui và có hiệu quả nhất.

Căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan và tình hình thực tiễn về đời sống hiện nay của người cao tuổi cũng như tình hình và kết quả thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người cao tuổi trên phạm vi cả nước và thực trạng tại địa phương. Xét thấy việc xây dựng Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại địa phương là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi và công tác chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi theo các mục tiêu, kế hoạch của chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2013-2020 của Thủ tướng chính phủ.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN

I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU:

1. Mc tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

- Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi, gia đình và cộng đồng của họ; tập trung vào nhóm dễ bị tổn thương như người nghèo; người cận nghèo, phụ nữ, người có hoàn cảnh khó khăn thông qua cách tiếp cận liên thế hệ và tự giúp nhau dựa vào cộng đồng.

b) Mục tiêu cụ thể

Thành lập mới 20 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại 65 xã/phưng/thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017 - 2020 để tạo mô hình điểm cho việc nhân rộng sau này, tổ chức thực hiện các hoạt động chính của câu lạc bộ hiệu quả và bền vững tại cộng đồng.

- Sau 2 năm, mỗi câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau có tối thiểu từ 80-100 triệu đồng làm Quỹ tăng thu nhập cho vay quay vòng; phấn đấu tăng thu nhập cho thành viên câu lạc bộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Tăng cường sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ tiêu

- Năm 2017: Xây dựng điểm 02 (hai) Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại 2 huyện/ thành phố. Mỗi câu lạc bộ có ít nhất 50 thành viên, trong đó có 70% người cao tuổi tham gia. Dự kiến xây dựng mô hình điểm tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Sơn.

- Giai đoạn 2018 - 2020: Xây dựng và duy trì hoạt động 20 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại 6 huyện, thành phố (thành lập mới 18 câu lạc bộ).

Cơ cấu thành viên tham gia mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại cộng đồng đảm bảo: 70% là người cao tuổi (từ 55 tuổi trở lên), 60- 70% là phụ nữ, 60%- 70% là người nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn; có ít nhất 50% thành viên được vay vốn bằng tiền hoặc hiện vật và cải thiện thu nhập; 100% câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được tập huấn và giám sát theo quy chế.

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi: Đề án được triển khai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Đối tượng: Người cao tuổi và gia đình của họ, phụ nữ và các thành viên khác trong cộng đồng, đặc biệt người cao tuổi là phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Lập kế hoạch, xây dựng tài liệu và tuyên truyền về đề án.

- Lập Ban Điều hành đề án, xây dựng kế hoạch: Phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh và các tổ chức đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể (về tiến độ xây dựng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, ngân sách, hoạt động theo 2 giai đoạn).

- Huy động nguồn lực của địa phương, lồng ghép với các chương trình mục tiêu, các dự án giảm nghèo và các nguồn quỹ hợp pháp tại địa phương để hỗ trợ nguồn quỹ ban đầu cho các câu lạc bộ.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn và tuyên truyền mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại cộng đồng (biên soạn tài liệu, phối hợp truyền thông, tổ chức hội thảo).

2. Thành lập các Câu lạc bộ liên thế hệ t giúp nhau

- Lựa chọn các địa bàn phù hợp, chuẩn bị các nguồn lực, nhân sự đthành lập các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

- Ban Điều hành Đề án phối hợp với chính quyền và Hội Người cao tuổi ở cơ sở thống nhất chủ trương thành lập các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (theo kế hoạch giai đoạn 1).

3. Quy mô, cơ chế và các hoạt động chính của Câu lạc bộ

- Quy mô các Câu lạc bộ: Xây dựng mỗi câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau có từ 50-70 thành viên, trong đó 70% là người cao tuổi từ 55 tuổi trở lên (số người trên 70 tuổi không quá 10%); 30% còn lại là người dưới 55 tuổi; cơ cấu giới trong câu lạc bộ: 60% là phụ nữ, 40% là nam giới; cơ cấu thành phn kinh tế hộ: 70% là người nghèo hoặc cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn, 30% còn lại là người có điều kiện kinh tế khá, biết cách làm ăn; câu lạc bộ được tổ chức ở 01 đến 02 thôn/xã.

Khi Câu lạc bộ được thành lập, các thành viên sẽ bầu ra Ban chủ nhiệm (BCN), Ban chủ nhiệm đóng vai trò điều hành và là cầu nối giữa các thành viên CLB, các nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan chức năng tại địa phương. Đây là những người tâm huyết, nhiệt tình, có sức khỏe, có năng lực và uy tín ở địa phương, sẵn sàng làm cho CLB mà không cần trả công. Ban Chủ nhiệm gồm 5 người (01 Chủ nhiệm, 01 phó chủ nhiệm, 03 thành viên) là những người từ 55 đến 65 tuổi; có ít nhất 02 người là nữ; 1 người nghèo hoặc cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi câu lạc bộ đều có tổ tình nguyện viên từ khoảng 10 người, (5 tình nguyện viên chăm sóc tại nhà và 5 tình nguyện viên hỗ trợ phát triển kinh tế) để giúp đỡ người cao tuổi khó khăn; mỗi câu lạc bộ đều có các tổ văn nghệ, dưỡng sinh, tình nguyện viên, quản lý vốn vay tăng thu nhập,...;

- Cơ chế hoạt động của câu lạc bộ: Tất cả hoạt động CLB do chính thành viên và Ban chủ nhiệm quản lý, sinh hoạt ít nhất 1 lần/tháng; có kế hoạch và báo cáo tài chính hàng tháng; câu lạc bộ chủ động xây dựng, thực hiện và giám sát các hoạt động của mình; câu lạc bộ công khai quản lý tài chính và tự tạo thu nhập thêm để chi các chi phí hoạt động của câu lạc bộ.

- Các hoạt động chính của câu lạc bộ:

+ Hoạt động tăng thu nhập: Mỗi câu lạc bộ được hỗ trợ ban đầu số tiền hoặc hiện vật trị giá từ 50 - 100 triệu đồng để làm quỹ cho thành viên vay tăng thu nhập (chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ,...) với lãi suất tối đa là 1.0%/tháng. Để hỗ trợ các thành viên sử dụng vốn vay có hiệu quả, câu lạc bộ tổ chức giúp đỡ nhau, phối hợp với các cá nhân làm ăn giỏi hoặc cơ quan chuyên môn tổ chức chia svề kỹ thuật sản xuất, phương pháp, kinh nghiệm sản xuất giúp tăng thu nhập,... số tiền lãi sau khi hỗ trợ thành viên vay vốn sẽ nộp cho câu lạc bộ, trong đó 50% sẽ nhập vào vốn gốc nhằm phát triển nguồn vốn, 50% còn lại sẽ nhập vào Quỹ câu lạc bộ để chi tiêu cho các hoạt động và chi phí quản lý của câu lạc bộ.

Mỗi câu lạc bộ có ít nhất 5 tình nguyện viên phát triển kinh tế, mỗi người nhận giúp đỡ/đỡ đầu cho 01 người khó khăn hơn về kinh tế, giúp thoát nghèo, cận nghèo, hạn chế tái nghèo, phát triển kinh tế (giúp kỹ thuật, cây giống, con giống, ngày công, tiếp cận thông tin, ứng dụng kỹ thuật,....).

- Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thăm hỏi, giao lưu: Các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đều có tổ văn nghệ để các thành viên có khả năng tham gia các tiết mục hát, múa, thơ, tiểu phẩm tạo không khí vui tươi trong mỗi buổi sinh hoạt và tham gia biểu diễn trong các dịp hội họp của cộng đồng. Trong các buổi sinh hoạt các thành viên thăm hỏi, động viên nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn.

- Hoạt động chăm sóc sức khỏe: Tổ chức hướng dẫn kiến thức để người cao tuổi tự chăm sóc sức khỏe cho mình (chế độ dinh dưỡng, vận động thể dục thể thao, tự phòng bệnh, các bệnh hay mắc phải người cao tuổi,...); Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho thành viên ít nhất 02 lần và lập sổ theo dõi sức khỏe cho từng thành viên; vận động và hỗ trợ việc tiếp cận bảo hiểm y tế và các dịch vụ y tế. Câu lạc bộ tổ chức hoạt động tập thể dục dưỡng sinh để tăng sức khỏe của các thành viên, mỗi thành viên tập ít nhất 03 lần/tuần, phù hợp với sức khỏe của mỗi người.

- Hoạt động chăm sóc tại nhà dựa vào tình nguyện viên: Mỗi câu lạc bộ có ít nhất 05 tình nguyện viên để chăm sóc cho những người cao tuổi cô đơn, ốm đau trong cộng đồng ít nhất 3 lần/tuần với các hoạt động như: vệ sinh cá nhân, đo huyết áp cân nặng, vật lý trị liệu, nhắc nhở, giám sát việc uống thuốc theo đúng thời gian và liều lượng, nấu cơm, giúp đỡ việc nhà, động viên tinh thần,....

- Hoạt động tự giúp nhau và htrợ cộng đồng: Mỗi buổi sinh hoạt câu lạc bộ, các câu lạc bộ thảo luận đưa ra trường hợp cần giúp đỡ trong trong câu lạc bộ hoặc thành viên ngoài cộng đồng, dưới các hình thức giúp như: ngày công, tiền, kỹ thuật, hiện vật,... Các câu lạc bộ tổ chức tham gia tích cực phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, giúp cho địa phương về các vấn đề liên quan.

- Hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích của người cao tuổi: Câu lạc bộ thực hiện việc tuyên truyền chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước cho người cao tuổi, phụ nữ, các đối tượng bảo trợ xã hội; giám sát và đóng góp ý kiến trong việc thực hiện quyền và lợi ích của người cao tuổi theo quy định của pháp luật, chính sách hiện hành.

- Hoạt động vận động nguồn lực: Đđảm bảo cho các câu lạc bộ hoạt động hiệu quả và bền vững về tài chính, ngoài sử dụng một phần lãi từ nguồn cho vay vòng và phí thành viên để làm Quỹ hoạt động, câu lạc bộ còn triển khai các hoạt động gây quỹ tại cộng đồng thông qua Sổ Tấm lòng vàng, vận động từ các cá nhân, tổ chức hỗ trợ không lãi suất (sau 02-03 năm sẽ hoàn trả) và tổ chức các hoạt động tăng thu nhập như trồng cây cảnh, cây ăn trái, hoa màu để bán,...

- Hoạt động nâng cao nhận thức, kiến thức về mọi mặt: để nâng cao kiến thức cho thành viên, câu lạc bộ phải có phần truyền thông; nội dung truyền thông đa dạng, gồm nhiều lĩnh vực của cuộc sống (chăm sóc sức khỏe, kinh nghiệm sản xuất, kỹ thuật mới, tin tức thời sự,...). Khuyến khích mỗi năm câu lạc bộ tổ chức hoặc phối hợp, tham gia tổ chức được ít nhất 01 hoạt động truyền thông cho cộng đồng. Mỗi thành viên câu lạc bộ cam kết sẽ truyền đạt lại những kiến thức đã học hàng tháng cho ít nhất 03 người là thành viên gia đình hoặc những người khác trong cộng đồng. Hoạt động này không chỉ nâng cao nhận thức, kiến thức mà còn giúp người cao tuổi sống tự tin hơn.

4. Giám sát, hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

- Tổ chức giám sát và hướng dẫn kỹ thuật tại ch cho các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; kiểm tra, giám sát định kỳ, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh; biểu dương, khen thưởng những câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả.

Phần thứ ba

GIẢI PHÁP, KINH PHÍ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

- Phối hợp với Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam và cơ quan truyền thông địa phương để tuyên truyền, vận động cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và người dân nhận thức về mục đích, ý nghĩa, kết quả của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và các vấn đề về chăm sóc sức khỏe, phát huy vai trò người cao tuổi, già hóa dân số,... Quá trình hoạt động của câu lạc bộ phải có sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp chính quyền, trực tiếp là chính quyền cơ sở (cấp xã) phải thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để câu lạc bộ hoạt động.

2. Tập huấn nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật cho các Câu lạc bộ liên thế hệ

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trước hết là lực lượng nòng cốt của tỉnh, làm nhiệm vụ tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ liên thế hệ. Ban chủ nhiệm được tập huấn kỹ lưỡng, bài bản, nắm chắc về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung hoạt động, cách thức vận động và kỹ năng điều hành sinh hoạt và hoạt động của câu lạc bộ.

- Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, cung cấp tài liệu hỗ trợ câu lạc bộ về thành lập, quản lý, vận hành câu lạc bộ cho Ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Tổ chức các hoạt động hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cho các thành viên Ban chủ nhiệm câu lạc bộ, tham quan học tập mô hình các câu lạc bộ đã thành công.

- Hỗ trợ tập huấn khoa học kỹ thuật, truyền thông, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, học tập các mô hình sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ có hiệu quả, phù hợp với khả năng và sức khỏe của người cao tuổi....

- Tổ chức giao ban định kỳ hàng quý giữa các câu lạc bộ; kết hợp học tập kinh nghiệm thực tế từ những cách làm hay, những mô hình trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh hiệu quả (có thể chọn một hoặc hai mô hình nổi bật của những câu lạc bộ có thành tích tốt) để biu dương khen thưởng vào bui họp giao ban định kỳ hàng quý,... điều hành hoạt động của câu lạc bộ đạt hiệu quả bền vững.

3. Huy động nguồn lực

Huy động, vận động nguồn lực vật chất xây dựng nguồn vốn ban đầu (tối thiểu 50 triệu đồng) cho mỗi câu lạc bộ trước khi quyết định thành lập và ra mắt câu lạc bộ, huy động nguồn quỹ "Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi". Kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ giúp Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động có hiệu quả, thiết thực.

- Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể lồng ghép nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, các dự án khác tại địa phương để hỗ trợ thực hiện đề án và chăm sóc người cao tuổi.

- Hội Người cao tuổi các cấp chủ động phối hợp với các ngành liên quan tham mưu với chính quyền đẩy mạnh xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; xây dựng và phát triển Quỹ hội (Chân quỹ); vận dụng nguồn lực từ các nguồn quỹ khác có liên quan để hỗ trợ nguồn quỹ ban đầu cho Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động.

4. Phối hợp với các Sở, ngành tạo điều kin hỗ trthành lập và hot đng của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

- Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo, hướng dẫn địa phương lập kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; lồng ghép vi chính sách phát triển kinh tế - xã hội; huy động sự tham gia của chính quyền (theo Điều 24, Luật người cao tuổi và Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi) để các thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được vay vốn sản xuất giảm nghèo.

- Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh để truyền thông, hướng dẫn Câu lạc bộ kiến thức sản xuất và lồng ghép nguồn lực từ chương trình nông nghiệp, nông thôn mới và các chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo của các tổ chức đoàn thể.

- Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền, thể dục thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ... của các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

- Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh phối hợp Ban công tác người cao tuổi tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh... tham gia huy động nguồn lực để thành lập, quản lý và giúp đỡ các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động.

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các nhiệm vụ do Nhà nước giao trong phạm vi hoạt động của Đề án, bao gồm:

- Quản lý Đề án, chỉ đạo, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết về Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

- Tập huấn báo cáo viên; các thành viên Ban chủ nhiệm; cán bộ Hội Người cao tuổi; cán bộ các ban, ngành, đoàn thể liên quan; xây dựng tài liệu hướng dẫn về Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

- Kiểm tra giám sát nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

2. Huy động, đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật; huy động đóng góp của các hội viên và các nguồn Quỹ tại địa phương:

- Vận động các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ giúp Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động hiệu quả, thiết thực.

- Phi hp với các cơ quan, đoàn thể lồng ghép các nguồn lực của các chương trình, dự án khác tại địa phương để hỗ trợ thực hiện Đề án và chăm sóc người cao tui.

- Hội người cao tuổi các cấp chủ động phối hợp vời các ngành liên quan tham mưu với chính quyền đẩy mạnh xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; xây dựng và phát triển Quỹ hội (Chân quỹ) ở các chi hội; Quỹ chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ trong từng gia đình, dòng tộc và các nguồn quỹ khác đhỗ trợ nguồn quỹ ban đầu cho Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động.

- Tổ chức Hội người cao tuổi các cấp tự quản lý, xây dựng và huy động nguồn lực tại cộng đồng và hội viên người cao tuổi để tạo nguồn vốn ban đầu cho các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo thông qua việc cho các thành viên Câu lạc bộ vay vốn sản xuất, kinh doanh.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ khác: Vận động nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức quốc tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và các Sở, Ban Công tác Người cao tuổi; các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

- Phối hợp giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện mô hình Câu lạc bộ; huy động nguồn tài chính hợp pháp cho quỹ Câu lạc bộ; báo cáo UBND Tỉnh về kết quả thực hiện và các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai; kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Phối hợp với UBND các Huyện, Thành phố và các đoàn thể ở địa phương xây dựng đề án, tổ chức huy động nguồn lực và hỗ trợ thực hiện đề án.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các tổ chức đoàn thể trong việc vận động nguồn lực hỗ trợ cho việc nhân rộng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, sử dụng các nguồn quỹ từ các chương trình giảm nghèo và các nguồn hp pháp khác để hỗ trợ thực hiện Đề án.

2. SLao động- Thương binh và Xã hội

Phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án; lồng ghép vào các chương trình quốc gia và các dự án khác có liên quan để thực hiện; phối hợp với Hội người cao tuổi giám sát, đánh giá việc triển khai, thực hiện đề án.

3. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện Đề án theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí và thanh quyết toán theo quy định.

4. S Thông tin và Truyền thông, Đài PTTH, Báo Ninh Thuận

Phối hợp chỉ đạo về tuyên truyền và nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, về huy động nguồn lực để nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; huy động nguồn lực để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ.

5. SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo các cấp phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; tạo điều kiện cho các Câu lạc bộ tham gia các chương trình giảm nghèo bền vững, khuyến nông, xây dựng nông thôn mới...

6. SY tế

Chỉ đạo các cấp tạo điều kiện cho các thành viên Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được khám sức khỏe định kỳ, tuyên truyền, phổ biến về chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi cô đơn, khó khăn. Hỗ trợ kỹ thuật để thành lập đội ngũ tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

7. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động thể dục thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ,... của các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan vận động các nguồn hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu của địa phương, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức đoàn thể: Chỉ đạo các địa phương vận động nguồn lực để nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thành viên (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Chữ thập đỏ...) phối hợp, hỗ trợ thực hiện và giám sát đề án.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph:

- Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, chỉ đạo Hội Người cao tuổi cùng cấp phối hợp với các phòng, ban liên quan triển khai việc xây dựng và nhân rộng, duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn; lồng ghép với các đề án khác đang triển khai tại địa phương.

- Xem xét hỗ trợ kinh phí và phối hợp các nguồn lực hợp pháp khác từ các chương trình, dự án để triển khai đề án; tham gia giám sát việc triển khai thực hiện đề án tại địa phương.

- Xây dựng và phát triển Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi tại địa phương; đồng thời chỉ đạo hướng dẫn sử dụng Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, huy động nguồn lực xã hội hóa tại địa phương để hỗ trợ thực hiện Đề án.

- Phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tui tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tui tại địa phương.

Trên đây là Đề án xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ triển khai thực hiện./.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1434/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 21/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1434/QĐ-UBND

406

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361537