• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

Quyết định 1438/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục quyết định và chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

Tải về Quyết định 1438/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1438/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH VÀ CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1001/TTr-STP ngày 18/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục quyết định và chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc phạm vi quản lý liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực toàn bộ (Đính kèm Danh mục).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Ki
m tra VBQPPL - BTP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các Sở: Nội vụ, Tư pháp, NN&PTNT;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- BLĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT
, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hẳn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH TRÀ VINH BAN HÀNH, HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 38 NGHỊ ĐỊNH 34/2016/NĐ-CP NGÀY 14/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng,năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013

Về việc Quy định mức chi trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Các căn cứ pháp luật đã hết hiệu lực thi hành

10/7/2018

02

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015

Quy định tiêu chí quy mô diện tích tối thiểu cánh đồng lớn và mức hỗ trợ cụ thể về xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh

Đã có Nghị quyết số 78/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 quy định về lĩnh vực này.

17/12/2018

03

Chỉ thị

02/2006/CT-UBND ngày 26/4/2006

Về việc ngăn chặn nghề cào bay và các hoạt động khai thác thủy sản trái phép tại tuyến bờ, tuyến lộng trên vùng biển tỉnh

Các căn cứ pháp luật đã hết hiệu lực

21/5/2013

04

Chỉ thị

01/2008/CT-UBND ngày 25/4/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Các căn cứ pháp luật đã hết hiệu lực

21/5/2013

05

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND ngày 04/09/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động tàu cá trên địa bàn tỉnh TV

Các căn cứ pháp luật đã hết hiệu lực

21/5/2013

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1438/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh   Người ký: Lê Văn Hẳn
Ngày ban hành: 31/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1438/QĐ-UBND

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
421600