• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Dự án ODA

 

Quyết định 1439/QĐ-TTg năm 2013 ứng trước vốn đối ứng nguồn ngân sách nhà nước của chương trình, dự án ODA do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1439/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1439/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỨNG TRƯỚC VỐN ĐỐI ỨNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5600/BKHĐT-TH ngày 05 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thực hiện ứng trước 5.276,1 tỷ đồng (năm nghìn hai trăm bảy mươi sáu tỷ một trăm triệu đồng) nguồn vốn ngân sách nhà nước theo danh mục và mức vốn ứng trước đối với các chương trình, dự án ODA của các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5600/BKHĐT-TH nêu trên.

Số vốn ứng trước nêu trên được thực hiện và thanh toán đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014.

Điều 2.

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

a) Khẩn trương thông báo danh mục, mức vốn ứng của từng dự án và hướng dẫn các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện việc ứng vốn theo quy định tại Điều 1 Quyết định này;

b) Từ năm 2016, bố trí kế hoạch vốn để thu hồi số vốn ứng trước nêu trên và cân đối đủ vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA theo cam kết với các nhà tài trợ ODA;

c) Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác của số liệu, danh mục và mức vốn ứng trước của các dự án.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm.

a) Kiểm soát và thực hiện ứng vốn cho các dự án theo quy định;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng phương án huy động thêm các nguồn vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA theo đúng ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 3227/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 4 năm 2013.

Điều 3.

Các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ danh mục và mức vốn ứng có trách nhiệm:

1. Thông báo và đôn đốc các đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện việc ứng vốn theo đúng danh mục được thông báo.

2. Bố trí kế hoạch vốn từ năm 2016 để hoàn trả số vốn ứng trước theo quy định.

3. Thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương kế hoạch năm 2014 - 2015 để hoàn trả các khoản ứng trước vốn đối ứng dự án ODA.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký .

Điều 5. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Tổng Giám đốc Đường sắt Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: KTN, QHQT, KGVX, NC, V.III, TH, TKBT.
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1439/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1439/QĐ-TTg

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209535