• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 144/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ năm 2017

Tải về Quyết định 144/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 8

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8 tại Tờ trình số 01/TTr-TP ngày 02 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 8, hết hiệu lực toàn bộ năm 2017, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8, Thủ trưởng các cơ quan thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp (Phòng KTrVB);
- Trung tâm Công báo TP;
- TT: QU-HĐND-UBNDQ8;
- VP (C, PVP, B.Hương);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Quang Thảo

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 144/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8)

STT

Tên loại văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2009

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 8

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 8.

19/7/2017

02

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND ngày 24/5/2010

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8.

19/7/2017

03

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 25/6/2010

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Quận 8

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc bãi bỏ văn bản.

02/6/2017

04

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND ngày 11/11/2010

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8.

12/12/2017

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 144/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Quang Thảo
Ngày ban hành: 12/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/04/2018   Số công báo: Số 21
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 144/QĐ-UBND

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377686