• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Kinh doanh casino

 

Quyết định 1440/QĐ-TTg năm 2018 về Chủ trương đầu tư kinh doanh casino của Dự án Tổ hợp du lịch sinh thái, dịch vụ vui chơi giải trí tổng hợp, khách sạn, thương mại dịch vụ, vận tải hàng hóa, biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị và các hạng mục liên quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1440/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1440/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ KINH DOANH CASINO CA DỰ ÁN T HP DU LỊCH SINH THÁI, DỊCH VỤ VUI CHƠI GIẢI TRÍ TNG HP, KHÁCH SẠN, THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, VẬN TẢI HÀNG HÓA, BIỆT THỰ NGHDƯỠNG, TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ CÁC HẠNG MỤC LIÊN QUAN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Cân cLuật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cNghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phvề kinh doanh casino;

Căn cứ văn bản số 101-TB/TW ngày 17 tháng 10 năm 2007 thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án định hướng phát trin và quản lý kinh doanh casino tại Việt Nam và văn bản s 16-TB/TW ngày 15 tháng 9 năm 2016 thông báo kết luận của Bộ Chính trị về một số vn đề quan trọng liên quan đến qun lý hoạt động kinh doanh casino tại Việt Nam;

Căn cứ văn bản số 110/TB-VPCP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Văn phòng Chính ph thông báo ý kiến kết luận của Thtướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về ch trương đầu tư kinh doanh casino của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quc;

Căn cứ văn bản số 483-CV/BCSĐ-ĐTNN ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về chtrương đầu tư kinh doanh casino và thí điểm cho người Vit Nam vào chơi tại Dự án của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc;

Căn cứ văn bản số 7315-CV/VPTW ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Trung ương Đảng Thông báo ý kiến kết luận của Bộ Chính tr v chủ trương đầu tư kinh doanh casino tại huyn đảo Phú Quốc, tnh Kiên Giang;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 1201 /BKHĐT-ĐTNN ngày 01 tháng 3 năm 2018, s 3455/BKHĐT-ĐTNN ngày 23 tháng 5 năm 2018, số 4198/BKHĐT-ĐTNN ngày 20 tháng 6 năm 2018, số 6573/BKHĐT-ĐTNN ngày 19 tháng 9 năm 2018 và số 7040/BKHĐT-ĐTNN ngày 04 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý chủ trương đầu kinh doanh casino ca Dự án Tổ hp du lịch sinh thái, dịch vụ vui chơi giải trí tng hp, khách sạn, thương mại dịch vụ, vận tải hàng hóa, biệt thự ngh dưỡng, trung tâm hội nghị và các hạng mục liên quan (Dự án) của Công ty Cphần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc, với các nội dung chính sau:

1. Nhà đầu tư thực hiện Dự án: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc.

2. Tên Dự án: Tổ hp du lịch sinh thái, dịch vụ vui chơi giải trí tổng hợp, khách sạn, thương mại dịch vụ, vận tải hàng hóa, biệt thự ngh dưỡng, trung tâm hội nghị và các hạng mục Liên quan.

3. Mục tiêu: Bổ sung hoạt động đu tư kinh doanh casino cho Dự án của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc,

4. Quy mô kinh doanh casino: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino

5. Tổng vốn đầu tư của Dự án: Tăng lên 50.000 tỷ đồng.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Gành Du, Xã Cửa Cạn, Xã Hàm Ninh, Khu Kinh tế Phú Quốc, Huyện Phú Quốc, Tnh Kiên Giang.

7. Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành xây dựng cơ bn và đưa toàn bộ các hạng mục vào kinh doanh năm 2021.

8. Ưu đãi đầu tư: Thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Đồng ý thí điểm cho người Việt Nam vào chơi tại điểm kinh doanh casino của Dự án. Thời gian thực hiện thí điểm là 03 năm ktừ ngày Dự án được cấp Giấy chng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, Công ty cphần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc chđược tổ chức kinh doanh casino tại một địa điểm của Dự án.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang:

1. Chỉ đạo Ban qun lý Khu kinh tế Phú Quc:

a) Xem xét quyết định việc hợp nhất, bổ sung các dự án thành phần trong Dự án theo thẩm quyền.

b) Xem xét quyết định việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong đó có kinh doanh cho Dự án theo Điều 1 Quyết định này và quy định của pháp luật.

c) Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hin Dự án đbảo đảm tiến độ góp vốn và mức vốn góp trên tổng mc đầu tư đối với D án theo đúng cam kết của nhà đu tư, quy định pháp luật về đt đai và quy định khác có liên quan; Công ty cphần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc chỉ được tổ chức kinh doanh casino tại một địa điểm của Dự án.

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh kim tra, giám sát, bảo đảm Dự án được thực hiện đúng Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đáp ứng các điều kin quy định Về thế trận quốc phòng, nhiệm vụ quân sự, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tài nguyên môi trường và di sản thiên nhân; tuân thủ các quy hoạch đã được phê duyệt.

Điều 4. Giao các Bộ:

1. Bộ Tài chính:

a) Căn cGiấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Dự án, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc hạch toán, kế toán, kê khai xác định thuế của Dự án theo đúng quy định của pháp luật về thuế,

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kin kinh doanh casino theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phvề kinh doanh casino.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp vi Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chđộng xây dựng các phương An để bo đm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc phòng tại khu vực triển khai Dự án và khu vực lân cận.

3. Bộ Kế hoạch và Đu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, thm quyền được giao, thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước theo đúng quy định của pháp luật vđầu tư, Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ Về kinh doanh casino và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Bộ trưởng Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Kiên Giang và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- TTgCP. c
ác PTTg;
- Các Bộ: KH&
ĐT, TC, TN&MT, NN&PTNT, XD, QP, CA, VH, TT&DL;
- NHNNVN;
- UBND
tỉnh Kiên Giang;
- Khu kinh tế Phú Quốc, tnh Kiên Giang;
- VPCP: BTCN, PCN Nguy
n Sỹ Hiệp, Tr lý TTg, Các Vụ: KGVX, NC, NN, CN, TKBT. TH;
- Lưu: VT, KTTH(3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1440/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 29/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1440/QĐ-TTg

728

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400489