• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 1442/QĐ-BXD năm 2014 về chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Quyết định 1442/QĐ-BXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1442/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp và Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ;

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hoá vật liệu xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2), địa chỉ số 97 đường Lý Thái Tổ - quận Thanh Khê - TP. Đà Nẵng, thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng (tại Phụ lục kèm theo) phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và bổ sung Quyết định số 1310/QĐ-BXD ngày 31/10/2014.

Điều 3. Tổ chức nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổ chức nêu tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Tên tổ chức tại Điều 1;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Vụ VLXD;
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI QCVN 16:2014/BXD
(Kèm theo Quyết định số 1442/QĐ-BXD ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ xây dựng)

TT

Tên sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Tổ chức thử nghiệm được chỉ định phối hợp thực hiện

1

Sản phẩm clanhke xi măng và xi măng:

 

1.1

Xi măng giếng khoan chủng loại G

Viện Vật liệu xây dựng; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

1.2

Xi măng poóc lăng ít toả nhiệt

1.3

Xi măng poóc lăng hỗn hợp ít toả nhiệt

2

Sản phẩm kính xây dựng:

 

2.1

Kính phủ bức xạ thấp

Viện Vật liệu xây dựng; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

3

Sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm, vật liệu xảm khe:

 

3.1

Sơn tường dạng nhũ tương

Viện Vật liệu xây dựng; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

3.2

Bột bả tường gốc ximăng poóc lăng

3.3

Sơn Epoxy

3.4

Sơn Alkyd

3.5

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính

3.6

Băng chặn nước PVC

3.7

Vật liệu chống thấm gốc ximăng-polyme

3.8

Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng

4

Sản phẩm cửa sổ, cửa đi:

 

4.1

Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

4.2

Cửa đi, cửa sổ - Cửa gỗ

4.3

Cửa đi, cửa sổ - Cửa kim loại

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1442/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 08/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1442/QĐ-BXD

137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266989