• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Viễn thông


 

Quyết định 1443/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Quyết định 1458/QĐ-BTTTT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Quyết định 1443/QĐ-BTTTT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1443/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1458/QĐ-BTTTT NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2017 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC VIỄN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lại Trung tâm Đo lường, Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1, Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2, Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 thành Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông trực thuộc Cục Viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Viễn thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1458/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 2 như sau:

“12. Thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 3 như sau:

“b) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

- Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông;

- Trung tâm Hỗ trợ phát triển Mạng và Dịch vụ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Viễn thông và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Cổng TTĐT, Bộ TTTT;
- Lưu: VT, TCCB, CVT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Anh Tuấn

 

 

Click vào để xem nội dung
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

12. Cấp giấy phép nhập khẩu, giấy phép tạm nhập tái xuất thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế
...

2. Tổ chức bộ máy:
...

b) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

- Trung tâm Đo lường

- Trung tâm Hỗ trợ phát triển Mạng và Dịch vụ

- Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1

- Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2

- Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục do Cục trưởng xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc Cục do Cục trưởng quyết định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1443/QĐ-BTTTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1443/QĐ-BTTTT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
451145