• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 1443/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Tải về Quyết định 1443/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1443/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 QUẬN HỒNG BÀNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 25/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ các Nghị quyết: Số 37/NQ-HĐND ngày 08/12/2017, số 20/NQ-HĐND ngày 12/7/2018, số 33/NQ-HĐND ngày 10/12/2018, số 14/NQ-HĐND ngày 27/3/2019, số 37/NQ-HĐND ngày 19/7/2019, số 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đông nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất; dự án, công trình cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; mức vốn ngân sách Nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố (năm 2018, 2019 và 2020);

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 204/TTr-STN&MT ngày 20/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Hồng Bàng với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng số 21 dự án/26,34 ha đất quy hoạch thực hiện dự án, cụ thể:

- Kế hoạch sử dụng đất (Biểu số 01).

- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (Biểu số 02).

- Kế hoạch thu hồi các loại đất (Biểu số 03).

- Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (Biểu số 04).

- Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2020 (Biểu số 05).

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng có trách nhiệm:

a) Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các dự án, công trình theo đúng danh mục dự án, công trình phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy định của pháp luật hiện hành.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng sai mục đích; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đã cam kết trong dự án.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng tổ chức thực hiện Quyết định này;

b) Căn cứ quy định tại Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kiểm tra, rà soát những dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận; loại bỏ ra khỏi danh mục những dự án, công trình không đủ điều kiện, đảm bảo việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định của pháp luật;

c) Rà soát, tổng hợp hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 2013 trước khi thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

d) Lưu trữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu thẩm định, trình duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Hồng Bàng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBNDTP;
- Như Điều 3;
- CVP, các PCVP;
- CV: ĐC3, ĐC2, ĐC1, QH, XD, GT, NN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chuyến


Biểu 05

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020 CỦA QUẬN HỒNG BÀNG

(Kèm theo Quyết định số 1443QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Hạng mục

Chủ đầu tư

Diện tích quy hoạch (ha)

Loại đất hiện trạng năm 2019

Tăng thêm

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính

Ghi chú

Diện tích (ha)

Để sử dụng vào loại đất

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

A

Các công trình, dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 chuyển tiếp sang năm 2020

I

Công trình, dự án cần phải thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

1

Dự án xây dựng doanh trại Lữ đoàn 649 - Tổng cục Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng (phục vụ dự án chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc).

Tổng Cục Hậu Cần - Bộ Quốc Phòng

0,25

LUA

0,25

CQP

Hùng Vương

Tờ BĐ số 42, 43

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND thành phố; Công văn số 5949/UBND-ĐC ngày 18/9/2018 của UBND TP: Giao Sở TNMT chủ trì cùng Sở Xây dựng, UBND quận Hồng Bàng thực hiện các thủ tục giao khu đất mới tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng cho Lữ đoàn 649

II

Công trình, dự án cần phải thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội

1

Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông Nam cầu Bính

Sở GTVT

10,90

CAN, ODT, SKC, TMD, DHT, DKV

2,66

DHT

Sở Dầu, Thượng Lý, Trại Chuối

 

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND thành phố; Thông báo số 222-TB/TU ngày 24/8/2017 của Thành ủy Hải Phòng đồng ý chủ trương xây dựng Nút giao thông Nam cầu Bính.

2

Dự án bố trí tái định cư tại chỗ thuộc Dự án Nút giao Nam cầu Bính (mở rộng)

Sở GTVT

0,34

SKC, TMD

0,34

ODT, DHT

Phường Thượng Lý

Tờ BĐ số 24, 25

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 27/3/2019 của HĐND thành phố; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 27/3/2019 của HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối nút giao Nam cầu Bính đến ngã tư đường Tôn Đức Thắng-QL5-Máng nước; Công văn số 5544/VP-GT3 ngày 03/12/2018 của UBND thành phố đồng ý chủ trương tái định cư cho các hộ dân mặt đường Hà Nội khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng nút giao thông Nam cầu Bính.

3

Dự án xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng (giai đoạn 2)

BHXH Việt Nam

0,22

ODT, DHT

0,22

DTS

Sở Dầu

Tờ BĐ số 54, 61

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố. UBND thành phố có QĐ số 487/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 giao đất (đợt 1) cho Bảo hiểm xã hội thành phố với diện tích 2,510,2m2.

4

Xây dựng trụ sở xưởng in báo Hải Phòng tại khu đất trường tiểu học Hùng Vương

Văn phòng Thành ủy

0,16

DHT

0,16

SKC

Hùng Vương

Tờ BĐ số 26, 27

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố; Thông báo số 593-TB/TU ngày 12/11/2018 của Thành ủy Hải Phòng: Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương về việc bố trí mặt bằng phục vụ di chuyển Công ty TNHH MTV In Báo Hải Phòng.

5

Xây dựng đường Cụm công nghiệp Sở Dầu tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng (vốn xã hội hóa)

UBND quận Hồng Bàng

0,60

SKC, DHT

0,60

DHT

Sở Dầu

Tờ BĐ số 11, 12, 19

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố; Thông báo số 317/TB-UBND ngày 22/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất để xây dựng đường vào Cụm công nghiệp Sở Dầu.

6

Dự án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và cho thuê

Công ty CPTM Duy Linh

0,12

CSD

0,12

TMD

Sở Dầu

Tờ BĐ số 52, 59

Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND thành phố phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và cho thuê tại Khu đô thị mới phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng; Công văn số 1439/UBND-TNMT ngày 07/11/2018 của UBND quận Hồng Bàng, xác nhận khu đất thuộc loại đất bằng chưa sử dụng do UBND quận Hồng Bàng quản lý, không thuộc trường hợp phải thu hồi đất

7

Mở rộng bãi tập kết và bến trung chuyển vật tư thiết bị tại phường Sở Dầu

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tự Long

1,66

CSD

1,66

TMD

Sở Dầu

Tờ BĐ số 11, 19

Công văn số 4310/VP-ĐC2 ngày 07/9/2018 của UBND thành phố về việc đề nghị thuê đất của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tự Long tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

8

Dự án Hoàng Huy - Sở Dầu

Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy

0,467

ODT, CSD, DHT

0,467

ODT, DHT

Sở Dầu

Tờ BĐ số 54, 61

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố; Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư thực hiện Dự án Hoàng Huy - Sở Dầu.

9

Dự án đầu tư xây dựng Văn phòng và cửa hàng giới thiệu sản phẩm (giai đoạn 2)

Công ty TNHH DV&TM Tân An

0,21

ODT

0,21

TMD

Sở Dầu

Tờ BĐ số 60

Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 14/5/2008 của UBND thành phố về việc thu hồi đất tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng để bồi thường, GPMB (phục vụ cho việc cho thuê đất thực hiện dự án xây dựng Văn phòng và cửa hàng giới thiệu sản phẩm; đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

10

Dự án đầu tư Grand Pacific tại Khu đô thị mới 2A, phường Sở Dầu

Công ty TNHH đầu tư Grand Pacific

0,15

CSD

0,15

TMD

Sở Dầu

Tờ BĐ s 51, 52, 58, 59

Công văn số 5832/VP-QH ngày 25/12/2018 Chủ tịch UBND thành phố đồng ý tái triển khai dự án đầu tư Grand Pacific tại Khu đô thị mới 2A, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng; Văn bản số 72/UBND-TNMT ngày 17/01/2020 của UBND quận Hồng Bàng xác nhận đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khu đất

11

Dự án cải tạo, chỉnh trang dải Công viên trung tâm đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến cổng cảng đường Hoàng Diệu

Sở Xây dựng

3,30

DKV

1,63

DKV

Minh Khai

 

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung (lần 2) danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất trên địa bàn thành phố năm 2019; Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 về việc phê duyệt dự án cải tạo, chỉnh trang dải Công viên trung tâm đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến cổng cảng đường Hoàng Diệu.

12

Mở rộng dự án đầu tư xây dựng kho, bãi tập kết vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Quang Hưng

Công ty TNHH Quang Hưng

0,38

CSD

0,38

TMD

Hùng Vương

Tờ BĐ số 03, 04

Công văn số 5074/VP-ĐC2 ngày 01/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý chủ trương cho thuê đất đối với Công ty TNHH Quang Hưng tại phường Hùng Vương, quận hồng Bàng; Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND TP phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hồng Bàng.

III

Đấu giá QSDĐ, cơ sở hạ tầng, tài sản gắn liền với đất; đất xen kẹt

1

Đấu giá QSDĐ Lô đất TM2

UBND quận Hồng Bàng

0,07

CSD

0,07

TMD

Sở Dầu

Tờ BĐ s 51

Công văn số 8605/UBND-ĐC2 ngày 01/12/2017 của UBND thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng không ký hợp đồng cho cá nhân thuê ngắn hạn; thực hiện các thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích thương mại dịch vụ.

2

Đấu giá QSDĐ lô đất CCQ4 và một phần diện tích CCQ1 tại Khu đô thị mới 2A Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng (đấu giá đất thương mại)

UBND quận Hồng Bàng

0,81

TSC, DHT, CSD

0,81

TMD

Sở Dầu

Tờ BĐ số 54, 61

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND thành phố; Công văn số 3956/VP-ĐC1 ngày 14/8/2018, Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án xây dựng khách sạn 5 sao tại Khu đô thị mới 2A Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

3

Đấu giá QSDĐ Khu đất Đồng Chuối 1 (gai đoạn 2)

UBND quận Hồng Bàng

2,70

LUA

2,70

ODT

Hùng Vương

Tờ BĐ số 29, 30, 41, 42

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 27/3/2019; Công văn số 1337/UBND-ĐC3 ngày 15/3/2019 của UBND TP về việc lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Đồng Đống Chuối 1, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng;

4

Đấu giá đất ở (vị trí 1 + vị trí 2) Khu đất cạnh trường Trung học cơ sở Bạch Đằng

UBND quận Hồng Bàng

0,35

CSD

0,35

ODT

Sở Dầu

Tờ BĐ s 45

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 18/12/2015; Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND TP phê duyệt KHSDĐ năm 2019 quận Hồng Bàng.

 

Cộng

17 dự án

22,69

 

12,78

 

 

 

 

B

Công trình, dự án mới

1

1

Dự án cải tạo, mở rộng đường Bến Bính tại phường Minh Khai

Sở GTVT

0,79

CQP, ODT, DHT, TSC

0,79

DHT

Minh Khai

 

Thông báo số 848-TB/TU ngày 22/8/2019 của Thành ủy Hải Phòng đồng ý triển khai xây dựng công trình mở rộng đường Bến Bính; Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND TP phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình cải tạo sửa chữa, mở rộng đường Bến Bính; Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND thành phố.

2

Dự án xây dựng trường mầm non Bình Minh, cơ sở hạ tầng và cây xanh tại khu Đồng Tre

UBND quận Hồng Bàng

0,91

LUA

0,91

DHT

Quán Toan

Tờ BĐ số 07, 15

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND thành phố; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND quận Hồng Bàng bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn quận Hồng Bàng 5 năm giai đoạn 2016-2020)

3

Dự án phát triển điện lực An Lạc - Tràng Bạch - Uông Bí

Tổng Công ty điện lực miền Bắc

0,06

LUA

0,06

DHT

Hùng Vương, Sở Dầu

 

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố; Quyết định số 1659/QĐ-EVNNPC ngày 07/6/2018 của tổng Công ty điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018; Công văn số 1016/SXD-QHKT ngày 28/3/2019 của Sở Xây dựng về thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV An Lạc - Tràng Bạch - Uông Bí

4

Dự án xây dựng bãi tập kết hàng hóa tại bãi bồi sông Cấm phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng

Công ty TNHH SX&TM Hoàng Thành

1,89

CSD

1,89

TMD

Sở Dầu

Tờ BĐ số 24, 25

Công văn số 2764/UBND-CT ngày 02/5/2013 của UBND TP về việc xử lý 02 dự án do Công ty TNHH SX&TM Hoàng Thành đầu tư trên địa bàn thành phố; Công văn 9302/UBND-XD ngày 28/11/2014 của UBND TP về việc hoàn thiện hồ sơ thuê 14.215,99 m2 đất xây dựng bãi tập kết hàng hóa tại bãi bồi sông Cấm, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng của Công ty TNHH SX&TM Hoàng Thành.

 

Cộng

04 dự án

3,65

 

3,65

 

 

 

 

 

Tổng A+B

21 dự án

26,34

 

16,43

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1443/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Nguyễn Đình Chuyến
Ngày ban hành: 04/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1443/QĐ-UBND

92

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452369