• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật người cao tuổi


 

Quyết định 1445/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hoá tinh thần đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016-2020

Tải về Quyết định 1445/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1445/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ, CHĂM SÓC ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ TINH THẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG, GIAI ĐOẠN 2016-2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hoá, tinh thần đối với người cao tuổi, giai đoạn 2012 - 2020;

Xét Tờ trình số 75/TTr-SVHTTDL ngày 19/5/2016 của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hoá tinh thần đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hoá tinh thần đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ, CHĂM SÓC ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ TINH THẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG, GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xây dựng, tổ chức triển khai các hoạt động nhằm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hoá, tinh thần cho người cao tuổi tại gia đình và cộng đồng, xây dựng môi trường thuận lợi để người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, vui chơi, giải trí.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng của các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và du lịch của Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch phù hợp với đặc trưng tâm sinh lý, tình trạng sức khoẻ và nhu cầu của người cao tuổi.

Chỉ tiêu đến năm 2017

- 40% người cao tuổi ở nông thôn và 60% người cao tuổi ở thành thị tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ, du lịch tại địa phương.

- 60% câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững có thành viên là người cao tuổi và có nội dung sinh hoạt chuyên đề cho người cao tuổi.

- Đến năm 2017, tăng thêm 10% số câu lạc bộ thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ cho người cao tuổi hiện có.

Chỉ tiêu đến năm 2020

- 50% người cao tuổi ở khu vực nông thôn và 70% người cao tuổi ở thành thị tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ, du lịch tại địa phương.

- 80% câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững có thành viên là người cao tuổi và có nội dung sinh hoạt chuyên đề cho người cao tuổi.

- Đến năm 2020, tăng thêm 30% số câu lạc bộ thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ cho người cao tuổi hiện có.

b) Nâng cao vai trò, sự phối hợp giữa Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan trong việc chăm sóc đời sống văn hoá, tinh thần cho người cao tuổi

Chỉ tiêu đến năm 2017

8/8 huyện, thị xã, thành phố triển khai chương trình phối hợp giữa Phòng Văn hoá và Thông tin với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch của người cao tuổi và tham gia xây dựng phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2016 - 2017.

Chỉ tiêu đến năm 2020

Xây dựng, triển khai chương trình phối hợp giữa Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi các cấp, các cơ quan có liên quan về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch của người cao tuổi và tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững, giai đoạn 2017 - 2020.

c) Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về việc chăm sóc văn hoá, tinh thần cho người cao tuổi: Cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về người cao tuổi như cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khoẻ, thông tin về các hoạt động văn hoá văn nghệ, du lịch dành cho người cao tuổi, tư vấn tâm lý, pháp luật, thông tin về các vấn đề của người cao tuổi.

Chỉ tiêu đến năm 2017

70% hộ gia đình có người cao tuổi được cung cấp thông tin về các chuyên trang, chuyên mục chăm sóc sức khoẻ và các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao du lịch dành cho người cao tuổi.

Chỉ tiêu đến năm 2020

85% hộ gia đình có người cao tuổi được cung cấp thông tin về các chuyên trang, chuyên mục chăm sóc sức khoẻ và các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch dành cho người cao tuổi.

d) Nâng cao vai trò của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi

Chỉ tiêu đến năm 2017

- 85% hộ gia đình thực hiện chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo ông bà, cha mẹ.

- 80% huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt Thông tư số 06/2012/TT- BVHTTDL ngày 14/5/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và tổ chức mừng thọ người cao tuổi.

Chỉ tiêu đến năm 2020

- 90% hộ gia đình thực hiện chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo ông bà, cha mẹ.

- 100% huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt Thông tư số 06/2012/TT- BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

II. CÁC GIẢI PHÁP

1. Tăng cường truyền thông, chuyển đổi hành vi nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng về việc hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch phù hợp với người cao tuổi.

2. Đầu tư nguồn lực hợp lý, có hiệu quả cho hoạt động chăm sóc đời sống văn hoá, tinh thần của người cao tuổi.

3. Chú trọng phối hợp liên ngành giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với các sở, ban, ngành liên quan để duy trì, lồng ghép các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trong các mô hình câu lạc bộ của người cao tuổi đã được xây dựng.

4. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về người cao tuổi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng của các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch của Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch phù hợp với đặc trưng tâm sinh lý, tình trạng sức khoẻ và nhu cầu của người cao tuổi

a) Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch phù hợp với đặc trưng tâm sinh lý, tình trạng sức khoẻ, nhu cầu của người cao tuổi, đặc biệt chú trọng việc thực hiện tốt Thông tư 06/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Nội dung:

+ Lựa chọn các hoạt động, mô hình sinh hoạt văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch phù hợp với đặc trưng tâm sinh lý, tình trạng sức khoẻ và nhu cầu của người cao tuổi, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương. Tiếp tục duy trì, mở rộng các hình thức hoạt động cho người cao tuổi gồm: Hội thi, ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch, các giải thể thao và liên hoan tiếng hát người cao tuổi.

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 06/2012/TT- BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Ban Đại diện Hội Người cao tuổi.

b) Hướng dẫn lồng ghép các chủ đề về người cao tuổi vào nội dung sinh hoạt của các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, đảm bảo sinh hoạt về chủ đề liên quan tới người cao tuổi ít nhất 01 lần/quý.

- Nội dung:

+ Tổ chức rà soát nội dung và hình thức sinh hoạt của các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, đề xuất lồng ghép nội dung sinh hoạt với chủ đề về người cao tuổi được triển khai.

+ Tổng hợp kết quả từ các địa phương, ban hành văn bản hướng dẫn rà soát nội dung và hình thức sinh hoạt của các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, đề xuất lồng ghép những nội dung sinh hoạt với chủ đề về người cao tuổi.

+ Tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2017.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, liên quan.

2. Nâng cao vai trò, sự phối hợp giữa ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan trong việc chăm sóc đời sống văn hoá, tinh thần cho người cao tuổi

- Nội dung: Tăng cường thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch của người cao tuổi, tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức đánh giá và xây dựng chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, các cơ quan liên quan.

3. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về việc chăm sóc văn hoá, tinh thần cho người cao tuổi

a) Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về người cao tuổi để cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khoẻ; thông tin về các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao và du lịch dành cho người cao tuổi; tư vấn tâm lý, pháp luật, thông tin về các vấn đề của người cao tuổi

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh.

b) Hướng dẫn việc chăm sóc sức khoẻ, đời sống tinh thần cho người cao tuổi

- Nội dung: Cung cấp các tài liệu về việc rèn luyện sức khoẻ, thông tin, kiến thức chăm sóc đời sống tinh thần cho người cao tuổi cho các câu lạc bộ thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

4. Tạo điều kiện, phát huy vai trò của gia đình trong việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi

- Nội dung:

+ Tăng cường hoạt động cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi cho các nhóm gia đình nghèo, gia đình dân tộc, gia đình ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

+ Tổ chức các hoạt động truyền thông cho đối tượng gia đình, đặc biệt ưu tiên gia đình nghèo, gia đình dân tộc, gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để nâng cao năng lực trong việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi, theo hình thức lồng ghép với các hoạt động tại cơ sở.

+ Đảm bảo lồng ghép giới trong các chính sách, hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi trong gia đình tại các gia đình và cộng đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

5. Kiểm tra, giám sát

Các hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động triển khai Kế hoạch tại cấp tỉnh được tổ chức lồng ghép với các hoạt động kiểm tra, giám sát khác (ít nhất mỗi năm 01 lần).

- Thời gian thực hiện: Năm 2016- 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

6. Sơ kết, tổng kết, đánh giá

- Thời gian thực hiện: Sơ kết giữa kỳ việc triển khai kế hoạch thực hiện Đề án vào năm 2018; đánh giá, tổng kết việc triển khai kế hoạch thực hiện Đề án vào năm 2020 (tổ chức lồng ghép với các hoạt động chuyên môn của Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Căn cứ nội dung Kế hoạch được phê duyệt, lập dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính xem xét, cân đối ngân sách để thực hiện Kế hoạch.

- Báo cáo đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hỗ trợ kinh phí; huy động nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện Kế hoạch.

- Hàng năm, gửi báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án về Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Người cao tuổi tỉnh

Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này, lồng ghép với Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

3. Uỷ ban ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hoá, tinh thần đối với người cao tuổi giai đoạn 2016 - 2020 và cân đối, bố trí kinh phí thực hiện.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án tại địa phương.

- Hàng năm, gửi báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình triển khai Đề án (qua Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) trước ngày 10 tháng 12 hàng năm./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1445/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 04/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1445/QĐ-UBND

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329552