• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lưu trữ


Quyết định 145/QĐ-BYT năm 2018 về điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại bệnh viện do Bộ Y tế ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM HỆ THỐNG LƯU TRỮ VÀ TRUYỀN TẢI HÌNH ẢNH (PACS) TẠI BỆNH VIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4868/QĐ-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt triển khai Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình nh (PACS) tại bệnh viện;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Mục 3, Điều 1 đã được phê duyệt tại Quyết định số 4868/QĐ-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt triển khai Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại bệnh viện như sau:

Thời gian thực hiện Đề án: từ ngày 01/12/2015 đến hết tháng 6/2018.

Điều 2. Các Nội dung khác được quy định tại Quyết định số 4868/QĐ-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Chánh Thanh Tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ tr
ưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- BHXH Vi
t Nam;
- KBNN nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, KH-T
C4.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 145/QĐ-BYT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 12/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 145/QĐ-BYT

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376546