• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 145/QĐ-UBDT về Kế hoạch hoạt động của Vụ Tổng hợp thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Quyết định 145/QĐ-UBDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ TỔNG HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổng hợp;

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán ngân sách năm 2018 cho Văn phòng Ủy ban;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Vụ Tổng hợp thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT, CNUB (để b/c);
- Các TT, PCN
UB (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, Vụ TH (05bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Phan Văn Hùng

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ TỔNG HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-UBDT ngày 19/3/2018 của Bộ trưởng, Chnhiệm Ủy ban Dân tộc)

Số TT

Nhiệm vụ

Lãnh đạo Vụ phụ trách

Chuyên viên giúp việc

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

I

CÔNG VIỆC THUỘC CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

 

 

 

1

Nhiệm Vụ Tổng hợp

Vụ trưởng (VT) Nguyễn Sỹ Tá chỉ đạo chung

Các Chuyên viên Vụ Tổng hợp

 

 

1.1

- Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra, nắm tình hình công tác dân tộc tại một số địa phương. 

- Xây dựng các báo cáo tổng hợp liên quan đến công tác dân tộc khi Lãnh đạo Ủy ban yêu cầu.

VT

Nguyễn Sỹ Tá

Các Chuyên viên Vụ Tổng hợp

Báo cáo

Hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và đột xuất.

1.2

Thực hiện sửa đổi Thông tư 04/2014/TT-UBDT ngày 01/12/2014 của Ủy ban Quy định chế độ thông tin báo cáo công tác Dân tộc.

PVT

Phạm Chí Trung

Chu Quốc Tú

Lê Thị Hà,

Lê Thị Hường

Hà Thị Mai Phương

Nguyễn Thanh Hằng

Thông tư

Quý I, II, III.

1.3

Theo dõi, tổng hợp các chủ trương, đường lối, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội liên quan đến Công tác Dân tộc

VT

Nguyễn Sỹ Tá

Hà Thị Mai Phương

Báo cáo

Thường xuyên tháng, quý, năm

1.4

Xây dựng báo cáo công tác dân tộc hàng tháng, quý, sơ kết 6 tháng và Tổng kết năm 2018.

PVT

Phạm Chí Trung

Nguyễn Đắc Hậu

Lê Thị Hường

Báo cáo

Hàng tháng, quý, 6 tháng, năm

1.5

Thực hiện đầu mối tiếp nhận và giải đáp chính sách cho nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

PVT

Phạm Chí Trung

Lê Thị Hường

Báo cáo

Hàng tháng, quý, 6 tháng, năm

1.6

Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện công tác dân tộc của các Bộ, ngành và chính sách có liên quan đến công tác dân tộc thực hiện tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

PVT

Phạm Chí Trung

Nguyễn Đắc Hậu

Báo cáo

Hàng tháng, quý, 6 tháng, năm

1.7

Xây dựng báo cáo công tác chỉ đạo Điều hành của UBDT hàng tháng, quý, sơ kết 6 tháng và tổng kết năm 2018

PVT

Phạm Chí Trung

Nguyễn Thanh Hằng

Báo cáo

Hàng tháng, quý, 6 tháng, năm

1.8

Dự tho các Văn bản góp ý, trả lời và các văn bản khác của UBDT theo yêu cầu của Lãnh đạo Ủy ban.

VT

Nguyễn Sỹ Tá

Các Chuyên viên Vụ Tổng hợp

Công văn, Văn bản

Theo yêu cầu văn bản

1.9

Theo dõi, tng hợp kết quả thực hiện các Chương trình phối hợp của UBDT.

PVT

Phạm Chí Trung

Nguyễn Đắc Hậu

Báo cáo

6 tháng, năm

1.10

Xây dựng các báo cáo, văn bản góp ý, trả lời và các văn bản khác của vụ Tổng hợp theo yêu cầu của Lãnh đạo Ủy ban và các vụ, đơn vị.

PVT

Phạm Chí Trung

Lê Thị Hà

Và các Chuyên viên

Vụ Tổng hp

Báo cáo, Công văn, Văn bản

Thường xuyên

1.11

Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác dân tộc của các địa phương.

VT

Nguyễn Sỹ Tá

Các chuyên viên

Vụ Tổng hợp

Báo cáo

Hàng tháng, quý, năm và đột xuất

a

Các tỉnh thuộc địa bàn của Vụ Địa phương I

PVT

Phạm Chí Trung

Hà Thị Mai Phương

Báo cáo

Hàng tháng, quý, 6 tháng, năm

b

Các tỉnh thuộc địa bàn của Vụ Địa phương II

PVT

Phạm Chí Trung

Lê Thị Hường

Báo cáo

Hàng tháng, quý, 6 tháng, năm

c

Các tỉnh thuộc địa bàn của Vụ Địa phương III

PVT

Phạm Chí Trung

Nguyễn Đắc Hậu

Báo cáo

Hàng tháng, quý, 6 tháng, năm

d

Các tỉnh thuộc địa bàn của Văn phòng Đại diện TP HCM

PVT

Phạm Chí Trung

Nguyễn Thanh Hằng

Báo cáo

Hàng tháng, quý, 6 tháng, năm

1.12

- Tham mưu thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động cơ quan nhà nước công tác Dân tộc.

- Xây dựng đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo của Vụ Tổng hợp.

PVT

Phạm Chí Trung

Hà Thị Mai Phương

Đề án

Quý III/2018

1.13

Tham mưu phối hợp tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc (nếu được giao)

VT

Nguyễn Sỹ Tá

Lãnh đạo, Chuyên viên Vụ Tổng hợp

Báo cáo

Quý IV/2018

2

Nhiệm vụ QLNN về Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

2.1

QLNN về khoa học, công nghệ

VT

Nguyễn Sỹ Tá

Công chức Vụ

Báo cáo

Hàng quý

a

QLNN về Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở VN đến năm 2030”

PVT

Nguyễn Cao Thịnh

Trần Thị Minh Trang

Chu Quốc Tú

Báo cáo

Hàng quý

b

QLNN về khoa học, công nghệ thường xuyên (cấp Bộ)

PVT

Nguyễn Cao Thịnh

Chu Quốc Tú

Trần Thị Minh Trang

Báo cáo

Hàng quý

c

Tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội nghị thông tin khoa học công bố các kết quả nghiên cứu về công tác dân tộc.

PVT

Nguyễn Cao Thịnh

Chu Quốc Tú

Hội nghị, Hội thảo

Quý III, IV

d

Nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức và duy trì trang tin hoạt động khoa học, công nghệ trên cổng TTĐT UBDT.

PVT

Nguyễn Cao Thịnh

Chu Quốc Tú

Trang tin

Thường xuyên

2.2

Thường trực Hội đồng Khoa học

VT

Nguyễn Sỹ Tá

Hà Thị Mai Phương

Chu Quốc Tú

 

Thường xuyên

2.3

Thường trực và thực hiện một số nhiệm vụ các Chương trình phối hợp về KH và CN của UBDT.

VT

Nguyễn Sỹ Tá

Chu Quốc Tú

Báo cáo

Hàng quý

2.4

Lưu giữ và tổ chức quản lý hồ sơ liên quan đến công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp Bộ

VT

Nguyễn Sỹ Tá

Trần Thị Minh Trang

Các hồ sơ, văn bản

Thường xuyên

3

Nhiệm vụ QLNN về Điều tra cơ bản và môi trường

VT

Nguyễn Sỹ Tá

Toàn thể Cán bộ Vụ

Báo cáo

Hàng tháng,quý, 6 tháng, năm

3.1

QLNN về dự án Điều tra cơ bản

PVT

Trần Văn Đoài

Nguyễn Thanh Hằng

Báo cáo

Hàng quý

3.2

QLNN về công tác bảo vệ môi trường

 

 

 

 

a

Thực niên nhiệm vụ QLNN về môi trường, các dự án BVMT

PVT

Trần Văn Đoài

Hà Thị Kim Oanh

Báo cáo

Hàng quý

b

Tổ chức 5 lớp tập huấn theo chủ đề môi trường năm 2018 cho Khoảng hơn 200 đại biểu là người có uy tín trong cộng đồng DTTS và một số cán bộ làm công tác dân tộc địa phương.

PVT

Trần Văn Đoài

Nguyễn Thanh Hằng

Hà Thị Kim Oanh

Báo cáo

Hàng quý

c

Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng các sự kiện liên quan đến môi trường (ngày 05/6, ngày đa dạng sinh học...); xây dựng, duy trì trang tin về môi trường trên cổng Thông tin điện tử của UBDT

PVT

Trần Văn Đoài

Hà Thị Kim Oanh

Nguyễn Thanh Hằng

Báo cáo

Hàng quý

3.3

Thực hiện Chương trình mở rộng vệ sinh và nước sạch nông thôn

PVT

Trần Văn Đoài

Lê Thị Hường

Báo cáo

Hàng quý

3.4

Thực hiện Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá

PVT

Trần Văn Đoài

Hà Thị Kim Oanh

Báo cáo

Hàng quý

II

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

 

 

 

 

1

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Phòng chống tham nhũng, lãng p; Bảo vệ chính trị nội bộ; Biên bản họp Vụ; Thực hiện các nhiệm vụ Cải cách Hành chính.

VT

Nguyễn Sỹ Tá

Lê Thị Hà

Báo cáo

Hàng quý

2.

Thực hiện công tác Văn thư, thư ký các cuộc họp của Vụ.

VT

Nguyễn Sỹ Tá

Hà Thị Mai Phương

(Lê Thị Hà-giúp)

Báo cáo

Thường xuyên

3

Quản lý hộp thư điện tử và theo dõi, xử lý Điều hành tác nghiệp của Vụ Tổng hợp.

VT

Nguyễn Sỹ Tá

Hà Thị Mai phương

(Lê Thị Hà-giúp)

 

Thường xuyên

4

Thực hiện các công tác: Kế hoạch, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, lên lương, bảo hiểm xã hội, hiếu, hỷ... theo quy định của UBDT

VT

Nguyễn Sỹ Tá

Nguyễn Thanh Hằng

 

Thường xuyên

5

Theo cõi chấm công hàng tháng, làm thêm giờ, nghỉ phép, văn phòng phẩm, trang thiết bị làm việc...

VT

Nguyễn Sỹ Tá

Hà Thị Mai Phương

(Lê Thị Hà-giúp)

 

Thường xuyên

6

Thực niên các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ủy ban giao.

VT và các PVT

Cán bộ CC vụ

 

Theo yêu cầu của

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 145/QĐ-UBDT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Phan Văn Hùng
Ngày ban hành: 19/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 145/QĐ-UBDT

474

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377554