• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội


 

Quyết định 145/QĐ-UBND về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Tải về Quyết định 145/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Kết luận số 832-KL/TU ngày 11 tháng 12 năm 2019 Hội nghị lần thứ 34 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI;

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 120/SKHĐT-TH ngày 16 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thọ

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ, Kết luận số 832-KL/TU ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội nghị lần thứ 34 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI và Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng Chương trình hành động thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Giao nhiệm vụ cho các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung mà Chính phủ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo và Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua, để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020.

- Làm cơ sở để các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu:

- Bám sát các nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ, Kết luận số 832-KL/TU ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội nghị lần thứ 34 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI và Nghị quyết số 97/NQ- HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI.

- Bảo đảm tính chủ động, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương của tỉnh với nhau trong việc thực hiện các nội dung công việc được phân công, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của năm 2019 chuyển sang.

2. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ: Các phụ lục kèm theo.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất biện pháp xử lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, bảo đảm thực hiện đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cùng với tình hình chung của ngành, địa phương gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh để tổng hợp báo cáo vào ngày 20 hàng tháng đối với báo cáo tháng, quý 1 và 9 tháng; ngày 05 tháng 06 đối với báo cáo 06 tháng và ngày 05 tháng

11 đối với báo cáo cả năm.

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thống kê tỉnh theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ đã giao cho các đơn vị, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh./.

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CHƯA HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2019 CHUYỂN SANG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Stt

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

I

Về phát triển kinh tế

1

Tiếp tục kiến nghị Trung ương về việc thành lập Trung tâm kiểm tra chuyên ngành tại khu vực Cái Mép - Thị Vải

Sở Giao thông và Vận tải

Sở Tài chính, Sở Công thương, Cục Hải quan tỉnh và các đơn vị liên quan

Năm 2020

 

2

Hoàn thành Dự án xây dựng chuỗi liên kết giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm trong chăn nuôi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các đơn vị liên quan

Quý II/2020

 

3

Xây dựng Quy trình thực hiện các thủ tục đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; đầu tư dự án thứ cấp trong cụm công nghiệp

Sở Công thương

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý I/2020

 

4

Xây dựng và triển khai thực hiện Dự án Cơ giới hóa nông nghiệp sau thu hoạch

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý I/2020

 

5

Tham gia phối hợp làm việc với Tập đoàn Cao su và Công ty Cao su Bà Rịa để hoàn thành các thủ tục chuyển giao diện tích đất cây cao su về tỉnh theo quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tài nguyên Môi trường và các đơn vị liên quan

Năm 2020

 

II

Về thu, chi ngân sách

1

Kiện toàn bộ máy hoạt động của các Quỹ ngoài ngân sách

Sở Tài chính, Sở Nội vụ

Các đơn vị liên quan

Năm 2020

 

2

Hoàn thành việc ban hành chế độ thu phí, giá dịch vụ từ các công trình công cộng do nhà nước đầu tư (nước thải, rác thải, vận chuyển ...)

Sở Tài chính

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan

Năm 2020

 

III

Về đầu tư và phát triển doanh nghiệp

1

Hoàn thành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện thủ tục các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý I/2020

 

IV

Về văn hóa - xã hội

1

Hoàn thành Kế hoạch đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tập trung cho các di tích trọng điểm gắn với phát triển du lịch

Sở Văn hóa và Thể thao

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý I/2020

 

2

Đề án xã hội hóa trong lĩnh vực hoạt động thể dục thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý II/2020

 

3

Hoàn thành cuộc thi tìm kiếm câu khẩu hiệu (Slogan) của tỉnh

Sở Văn hóa và Thể thao

Các đơn vị liên quan

Quý I/2020

 

4

Triển khai Kế hoạch thuê dịch vụ hội nghị truyền hình triển khai mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Thông tin Truyền thông

Các đơn vị liên quan

Quý II/2020

 

5

Rà soát, xác định cụ thể các chỉ tiêu văn hóa - xã hội còn thấp và đề xuất giải pháp cải thiện, phấn đấu đến năm 2021 tất cả các chỉ tiêu phải cao hơn mức bình quân chung của khu vực miền Đông Nam Bộ

Các sở: Y tế, Văn hóa và Thể thao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý II/2020

 

6

Hoàn thành và triển khai Đề án Quản lý giáo dục thông minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý III/2020

 

7

Hoàn thành và triển khai dự án Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý III/2020

 

8

Hoàn thiện việc xây dựng và triển khai hệ thống thông tin về cung - cầu nhân lực, nhằm đào tạo nhân lực phù hợp với nhu cầu xã hội

Sở Lao động, thương binh và xã hội

Các đơn vị liên quan

Quý I/2020

 

9

Tiếp tục thực hiện cắm mốc các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ

Sở Văn hóa và Thể thao

Sở Tài nguyên Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý I/2020

 

10

Điều tra, rà soát, xây dựng và vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về mộ liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ, số hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước

Sở Lao động, thương binh và xã hội

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý I/2020

 

11

Hoàn thiện thủ tục và triển khai dự án đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất cơ sở cai nghiện tại Xuyện Mộc để tiếp nhận đối tượng cai nghiện vào lao động, sản xuất

Sở Lao động, thương binh và xã hội

Các đơn vị liên quan

Quý II/2020

 

V

Về quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên và bảo vệ môi trường

1

Điều chỉnh quy hoạch 1/500 khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu

UBND thành phố Vũng Tàu

Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan

Quý I/2020

 

2

Thực hiện di dời các cơ sở chế biến hải sản trong các khu dân cư, khu đô thị vào các khu chế biến hải sản tập trung tại Đất Đỏ và huyện Xuyên Mộc

UBND huyện Đất Đỏ, UBND huyện Xuyên Mộc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan

Quý II/2020

 

3

Hỗ trợ hoàn thành di dời vào Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên các nhà máy xử lý chất thải rắn của Công ty cổ phần Môi trường xanh Bảo Ngọc và Công ty trách nhiệm hữu hạn Dung Ngọc

Sở Xây dựng

Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; UBND thị xã Phú Mỹ và các đơn vị liên quan

Quý II/2020

 

4

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp yêu cầu doanh nghiệp đầu tư các công trình bảo vệ bờ biển thuộc phạm vi dự án của mình, Nhà nước chỉ đầu tư những công trình bảo vệ bờ biển phục vụ chung cho dân cư, công cộng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đơn vị liên quan

Quý I/2020

 

5

Điều chỉnh các quy hoạch: Quy hoạch hồ Bàu Trũng, Quy hoạch hồ Bàu Sen

UBND thành phố Vũng Tàu

Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan

Quý I/2020

 

6

Hoàn thành Đề án Chống ùn tắc giao thông

Sở Giao thông và Vận tải

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý I/2020

 

7

Hoàn thành dự án Giao thông thông minh trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông và Vận tải

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý II/2020

 

8

Hoàn thành việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị liên quan

Năm 2020

 

9

Hoàn thành dự án thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị liên quan

Quý II/2020

 

10

Xây dựng dự án môi trường thông minh trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị liên quan

Quý II/2020

 

11

Thực hiện rà soát đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh theo Công văn 4854/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý III/2020

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN THEO TIẾN ĐỘ NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Stt

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

I

Về phát triển kinh tế

1

Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ

Sở Giao thông Vận tải

Sở Giao thông Vận Tải và các đơn vị liên quan

Quý III/2020

Kết luận số 832-KL/TU ngày 11/12/2019 của Tỉnh ủy

2

Triển khai các thủ tục quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Trung tâm Logistics Long Sơn

Sở Giao thông Vận tải

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Vũng Tàu và các đơn vị liên quan

Quý IV/2020

Kết luận số 832- KL/TU ngày 11/12/2019 của Tỉnh ủy

3

Hoàn thành và triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch

Sở Du lịch

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý II/2020

NQ 97/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

4

Hoàn thành giai đoạn 1 và 2 thuộc nhiệm vụ xây dựng Đề án xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020 - 2030

Sở Du lịch

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Tháng 11/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

5

Hoàn thành và triển khai Đề án nghiên cứu thị trường và phát triển ngành Du lịch

Sở Du lịch

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý II/2020

NQ 97/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

6

Quy hoạch, xây dựng và có cơ chế quản lý thích hợp các khu chợ đêm, bãi tắm, nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch và người dân

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Du lịch và các đơn vị liên quan

Quý II/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

7

Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các Hiệp định thương mại tự do khác

Sở Công thương

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

8

Thực hiện chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị (Chương trình mỗi xã một sản phẩm – OCOP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019 – 2020

Sở Công thương

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Năm 2020

NQ 97/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

9

Phê duyệt và triển khai thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử năm 2020

Sở Công thương

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý II/2020

NQ 97/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

10

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch thương mại của tỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh, có sự đan xen giữa thương mại hiện đại với thương mại truyền thống; thương mại phục vụ dân sinh với thương mại phục vụ du lịch

Sở Công thương

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

11

Xây dựng mô hình sản xuất theo hình thức hữu cơ trên 03 loại cây trồng rau ăn lá, ca cao và hồ tiêu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

12

Xây dựng chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý II/2020

NQ 97/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

13

Thực hiện di dời 31 trang trại chăn nuôi heo và 24 trang trại chăn nuôi gà theo Đề án di dời, chấm dứt hoạt động các cơ sở chăn nuôi nằm ngoài quy hoạch gây ô nhiễm môi trường giai đoạn 2019-2021

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

14

Sắp xếp lại tàu thuyền khai thác theo hướng giảm dần tàu khai thác ven bờ, khai thác kém hiệu quả, gây xâm hại đến nguồn lợi thủy sản và môi trường thủy sinh; chấm dứt loại hình tàu khai thác nghề lưới kéo

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

15

Hoàn thành việc di dời các cơ sở nuôi cá lồng bè vào các khu quy hoạch nuôi trồng thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Tháng 6/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

16

Rà soát, xây dựng phương án bảo vệ rừng tại các khu vực trọng điểm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý II/2020

NQ 97/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

17

Xây dựng Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý III/2020

NQ 97/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

18

Xây dựng Dự án phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2021 – 2025 và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng 2021 – 2025

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý III/2020

NQ 97/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

19

Phấn đấu năm 2020 có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến cuối năm 2020, có 39/45 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 86,7% và 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ được công nhận là huyện nông thôn mới; hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Phú Mỹ và thực hiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ công nhận

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Đất Đỏ, UBND huyện Long Điền và UBND thị xã Phú Mỹ

Các đơn vị liên quan

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

II

Về thu - chi ngân sách

1

Xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 – 2025

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý IV/2020

NQ 97/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

2

Rà soát các doanh nghiệp có quy mô lớn, lợi nhuận cao nhưng nộp thuế ít trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh nhưng hạch toán phụ thuộc công ty mẹ có trụ sở ngoài tỉnh để có giải pháp thu hút nguồn thu nộp tại tỉnh

Cục Thuế tỉnh

Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

3

Rà soát, có giải pháp khai thác hiệu quả tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản kết cấu hạ tầng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

4

Rà soát, sắp xếp lại các chương trình, đề án đang thực hiện năm 2019 và sẽ thực hiện trong năm 2020; cắt giảm các chương trình, đề án không hiệu quả, lãng phí nguồn lực; thực hiện lồng ghép các chương trình, đề án trùng lắp về nội dung hoặc chuyển sang nhiệm vụ chi thường xuyên nếu thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

III

Về đầu tư công và phát triển doanh nghiệp

1

Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý IV/2020

NQ 97/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

2

Tập trung thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý khởi công các công trình theo kế hoạch vốn năm 2020

Các chủ đầu tư

Các đơn vị liên quan

Tháng 6/2020

NQ 97/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

3

Thúc đẩy hoàn thành các công trình trọng điểm theo lộ trình được duyệt và các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các chủ đầu tư

Các đơn vị liên quan

Theo lộ trình, kế hoạch được giao

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

4

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án: Đường 991B, Long Sơn - Cái Mép

Ban quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải

Các đơn vị liên quan

Năm 2020

Kết luận số 832- KL/TU ngày 11/12/2019 của Tỉnh ủy

5

Hoàn thành các thủ tục để khởi công cầu Phước An, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ban quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải

Các đơn vị liên quan

Quý IV/2020

Kết luận số 832- KL/TU ngày 11/12/2019 của Tỉnh ủy

6

Xây dựng Danh mục dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực xã hội hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý IV/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

7

Xây dựng Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và địa phương (DDCI) của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và thực hiện việc đánh giá chất lượng công việc của từng ngành và địa phương theo Bộ chỉ số

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý III/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

8

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý IV/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

9

Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp thành Công ty TNHH hai thành viên tiến tới hoàn thành phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2016 – 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan

Quý IV/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

10

Triển khai Kế hoạch thoái vốn các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

11

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách để tạo không gian, môi trường đầu tư tốt nhất cho kinh tế tư nhân phát triển

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý IV/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

IV

Về văn hóa - xã hội

1

Hoàn thiện Đề án Phát triển nhân lực ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030

Sở Y tế

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý I/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

2

Xây dựng phương án quản lý, vận hành Bệnh viện mới thành phố Vũng Tàu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định

Sở Y tế

UBND thành phố Vũng Tàu và các đơn vị liên quan

Quý II/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

3

Nghiên cứu, đề xuất phương án sử dụng Bệnh viện Lê Lợi

Sở Y tế

Các đơn vị liên quan

Quý III/2020

Kết luận số 832- KL/TU ngày 11/12/2019 của Tỉnh ủy

4

Triển khai Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020

Sở Công thương

Các đơn vị liên quan

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

5

Triển khai Đề án Đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các đơn vị liên quan

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của

6

Triển khai Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo nghề cho người khuyết tật năm 2020

Sở Lao động, Thương binh và xã hội

Các đơn vị liên quan

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

7

Nghiên cứu xây dựng chính sách thu hút lao động chất lượng cao về làm việc tại tỉnh

Sở Lao động, Thương binh và xã hội

Các đơn vị liên quan

Quý III/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

8

Xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần đột phá, hướng đến doanh nghiệp

Sở Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị liên quan

Quý III/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

9

Triển khai Đề án xây dựng Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị liên quan

Quý II/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

10

Hoàn thành và triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa và Thể thao

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý II/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

11

Đưa Nhà bảo tàng tỉnh vào hoạt động

Sở Văn hóa và Thể thao

Các đơn vị liên quan

Quý II/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

12

Hoàn thiện hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu, hạ tầng mạng tại các cơ quan đơn vị; các thành phần trục kết nối liên thông của tỉnh, hướng đến hoàn thiện Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

13

Đầu tư các công trình theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 và xây dựng kế hoạch thực hiện cho giai đoạn tiếp theo

Ban dân tộc

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý IV/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

14

Thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2019 - 2020 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho xã, thôn, ấp đặc biệt khó khăn; đầu tư hệ thống điện, nước sinh hoạt và tưới tiêu tại các thôn, ấp của các xã trên địa bàn huyện Xuyên Mộc và Châu Đức

Ban dân tộc

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

15

Triển khai các hoạt động tuyên truyền và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị liên quan

Quý III/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

16

Tổ chức Đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

17

Tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

18

Rà soát, đề xuất chuẩn nghèo mới của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Sở Lao động, Thương binh và xã hội

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý IV/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

V

Quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên và bảo vệ môi trường

1

Triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

2

Triển khai thực hiện quy hoạch tuyến ven sông, ven biển

Sở Xây dựng

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý II/2020

Kết luận số 832- KL/TU ngày 11/12/2019 của Tỉnh ủy

3

Lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành theo quy định của Luật Quy hoạch

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

4

Lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

5

Phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, các quy hoạch vùng huyện và quy hoạch chung khu vực ven biển của tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Theo lộ trình, kế hoạch được giao

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

6

Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Phú Mỹ

UBND thị xã Phú Mỹ

Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan

Quý IV/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

7

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông Vận tải

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

8

Thực hiện tốt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý IV/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

9

Nghiên cứu, đề xuất việc giao cho các huyện, thị xã, thành phố chủ động lập kế hoạch, tổ chức đấu giá những khu đất nhỏ và được để lại nguồn kinh phí thu được để phục vụ cho nhu cầu thiết yếu về phát triển hạ tầng tại các địa phương

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý III/2020

Kết luận số 832- KL/TU ngày 11/12/2019 của Tỉnh ủy

10

Thực hiện kiểm tra tiến độ triển khai dự án của các doanh nghiệp đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2017

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý IV/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

11

Thực hiện kế hoạch, lộ trình chuyển đổi mô hình chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sang sử dụng công nghệ đốt, tái chế, thu hồi năng lượng

Sở Xây dựng

Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan

Quý IV/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

12

Thường xuyên kiểm tra, nắm bắt rõ các điểm đen, những nguồn thải phát sinh và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, cải thiện, khắc phục

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

13

Hoàn thành thủ tục kêu gọi đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác tại Côn Đảo

Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Côn Đảo

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Côn Đảo và các đơn vị liên quan

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

14

Chỉ đạo tất cả các chủ đầu tư khu công nghiệp có kế hoạch xây dựng, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt loại A

Ban quản lý các khu công nghiệp

Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan

Quý III/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

15

Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2035

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý IV/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

16

Thực hiện dự án Đánh giá khí hậu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý II/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

VI

Về cải cách hành chính

1

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý IV/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

2

Xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý IV/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

3

Triển khai có hiệu quả Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

Quý II/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

4

Triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính ngành dọc theo quy định tại Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

Quý II/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

5

Xây dựng và triển khai hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

6

Triển khai kế hoạch thuê phần mềm một cửa và phần mềm quản lý văn bản (văn phòng điện tử) kết nối thông suối cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã có hiệu quả

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý II/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

7

Chuẩn hóa thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia và của tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý IV/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

8

Hoàn thành đưa vào áp dụng hệ thống quy trình nội bộ trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý IV/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

9

Triển khai mô hình hẹn giờ thực hiện các thủ tục hành chính tại nhà, nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý II/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

10

Triển khai thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý III/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

11

Tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững giai đoạn 2018 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2018

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

VII

Quốc phòng - an ninh

1

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời

Công an tỉnh

UBND các huyện, thị xã,

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày

 

gian tổ chức Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện quan trọng năm 2020

 

thành phố và các đơn vị liên quan

 

13/12/2019 của HĐND tỉnh

2

Tổ chức xây dựng hải đội dân quân thường trực trên biển

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Các đơn vị liên quan

Quý I/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

3

Triển khai thực hiện Đề án Nâng cao khả năng phòng thủ cho Côn Đảo khi có tình huống giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

UBND huyện Côn Đảo và các đơn vị liên quan

Quý I/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

4

Bảo đảm tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý I/2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

VIII

Hoạt động đối ngoại

1

Tiến hành các hoạt động tuyên truyền, tăng cường hợp tác hướng tới Năm Chủ tịch ASEAN 2020, kỷ niệm 5 năm thành lập Cộng đồng ASEAN,… đặc biệt bảo đảm các hoạt động hợp tác quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Sở Ngoại vụ

Các đơn vị liên quan

Năm 2020

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN THƯỜNG XUYÊN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Stt

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

I

Về phát triển kinh tế

1

Thường xuyên tổ chức thông tin, cung cấp đầy đủ, kịp thời cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư các thông tin về các chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư theo từng địa bàn, từng khu công nghiệp

Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch, Sở Xây dựng, Ban quản lý các KCN

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

2

Hỗ trợ, hướng dẫn cho các nhà đầu tư về thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; trong đó chú trọng các dự án lớn như: Tổ hợp hóa dầu Miền Nam, dự án của Tập đoàn Hyosung

Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch, Sở Xây dựng, Ban quản lý các KCN

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

3

Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ hậu cần cảng (logistics)…; tập trung thu hút vốn đầu tư, công nghệ từ các quốc gia phát triển; lựa chọn một số tập đoàn kinh tế lớn để chủ động kêu gọi đầu tư cùng với xúc tiến đầu tư các nước có tiềm năng

Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch, Sở Xây dựng, Ban quản lý các KCN

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

4

Đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đảm bảo điều kiện phục vụ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị; chú trọng phát triển hạ tầng xã hội, nhà ở và cung cấp các dịch vụ phục vụ đời sống cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp

Sở Công thương, Sở Xây dựng, Ban quản lý các KCN

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

5

Tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, thực hiện những biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, bảo đảm chất lượng và giá cả các mặt hàng thiết yếu

Cục quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND

6

Tiếp tục triển khai Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025

Sở Du lịch

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

7

Tiếp tục triển khai Đề án về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

8

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

9

Chú trọng phòng và chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

10

Tăng cường quản lý tàu cá, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân của tỉnh khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

11

Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng; xử lý nghiêm các vụ vi phạm, lấn chiếm đất rừng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

12

Tiếp tục triển khai Đề án thành lập Trung tâm nghề cá lớn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gắn với ngư trường Đông Nam Bộ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

13

Chủ động phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, phối hợp đồng bộ các lực lượng để theo dõi sát diễn biến và triển khai kịp thời công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn khi có thiên tai xảy ra

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

II

Về thu - chi ngân sách

1

Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

2

Thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu được giao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch được giao; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế

Cục Thuế tỉnh

Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

3

Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách. Hạn chế tối đa việc đề xuất ứng trước dự toán. Rà soát các khoản chi chuyển nguồn, đảm bảo thực hiện chuyển nguồn theo Luật Ngân sách nhà nước

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

4

Thực hiện các biện pháp giảm chi từ nguồn ngân sách, tăng cường khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động sự nghiệp và đầu tư công

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

5

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đổi mới hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND

III

Về đầu tư công và phát triển doanh nghiệp

1

Chỉ đạo điều hành và giám sát hiệu quả nguồn vốn ngân sách các cấp bảo đảm quy định của Luật Đầu tư công và khả năng cân đối vốn; phân bổ nguồn lực hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, ưu tiên vốn bố trí đầu tư hạ tầng giao thông kết nối hệ thống cảng Cái Mép – Thị Vải (như: cầu Phước An, đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu,…), các công trình giải quyết tình trạng kẹt xe trên địa bàn tỉnh, bồi thường giải phóng mặt bằng, các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, khoa học công nghệ và chăm lo cho mục tiêu con người, đảm bảo hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trong thời gian sớm nhất

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

2

Thực hiện tốt công tác quản lý, sửa chữa, duy tu, bảo trì thường xuyên hệ thống giao thông đường bộ

Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ

3

Thực hiện tốt việc gắn kết xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại và du lịch, ưu tiên các hoạt động xúc tiến đầu tư quốc gia, vùng, liên ngành. Thực hiện thu hút đầu tư theo đúng định hướng tỉnh đã đề ra.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Du lịch, Ban quản lý các KCN

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

4

Tiếp tục tập trung kêu gọi đầu tư, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án cảng cạn (ICD), kho bãi chứa container rỗng và dịch vụ logistics phục vụ cho hoạt động của hệ thống cảng

Sở Giao thông Vận tải

Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

5

Kiểm tra, giám sát các Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước và các Công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước thuộc tỉnh quản lý

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

6

Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ và phối hợp các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể tham gia hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, khởi nghiệp

Liên minh hợp tác xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

IV

Về văn hóa - xã hội

1

Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2019 – 2025

Các đơn vị được giao nhiệm vụ theo Quyết định số 1806/QĐ- UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh

 

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

2

Chú trọng công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh.

Sở Y tế

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

3

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch hành động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

4

Bảo đảm các điều kiện về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

Sở Y tế

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

5

Tăng cường kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Sở Y tế

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

6

Đổi mới hoạt động nâng cao số lượng và chất lượng giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy học sinh làm trung tâm

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

7

Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

8

Kiểm tra chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

9

Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ

10

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh về việc nâng cao năng lực sử dụng tiếng anh cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

11

Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

12

Tăng cường triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

13

Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

14

Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập cộng đồng

UBND huyện, thị xã, thành phố

Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

15

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án truyền thông tỉnh giai đoạn 2019 – 2025

Sở Thông tin và Truyền thông

Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

16

Tiếp tục triển khai các nội dung chương trình giảm nghèo

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

17

Thực hiện tốt các chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội; chính sách ưu đãi với người có công, gia đình chính sách; các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

18

Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của trẻ em; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chống xâm hại trẻ em

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

V

Quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên và bảo vệ môi trường

1

Định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện các quy hoạch xây dựng phải để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn; chấn chỉnh công tác điều chỉnh một phần quy hoạch

Sở Xây dựng

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

2

Tăng cường quản lý hoạt động thoát nước, đảm bảo chống ngập úng cho đô thị

Sở Xây dựng

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

3

Quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất công, không để xảy ra tình trạng lãng phí, lấn chiếm trái phép đất công. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc lấn chiếm đất công, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

UBND huyện, thị xã, thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

4

Bảo vệ nghiêm ngặt nguồn nước sản xuất và sinh hoạt, không cho phép đầu tư các dự án có nguy cơ xâm hại các hồ chứa nước. Kiên quyết di dời các cơ sở chăn nuôi (tập trung và riêng lẻ) ra khỏi hành lang an toàn các hồ chứa nước sinh hoạt

Các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

5

Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

VI

Về cải cách hành chính

1

Duy trì, vận hành hiệu quả mô hình một cửa theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

2

Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn toàn tỉnh theo Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

3

Thực hiện định kỳ khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để kịp thời thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

4

Tiếp tục tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ công chức, viên chức một cửa, đảm bảo đủ năng lực và kỹ năng giao tiếp, góp phần cải thiện hình ảnh của công chức, viên chức theo hướng thân thiện hơn trong mắt người dân nhằm mục tiêu đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của cơ quan hành chính nhà nước

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

5

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

VII

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo

1

Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong đó tập trung công tác tuyên truyền, phòng ngừa và chống tham nhũng; cung cấp thông tin, công khai kết quả công tác phòng, chống tham nhũng

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

2

Nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, đôn đốc thực hiện sau thanh tra

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

3

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

4

Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn, xử lý những đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo gây ảnh hưởng an ninh trật tự

Công an tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

VIII

Quốc phòng - an ninh

1

Tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông

Công an tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

2

Đấu tranh trấn áp mạnh, không để hình thành tụ điểm ma túy phức tạp

Công an tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

3

Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

4

Ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội

Sở Thông tin và Truyền thông

Công an tỉnh và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ

5

Tiếp tục giải quyết tồn đọng trong lấn chiếm, tranh chấp đất quốc phòng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

 

IX

Hoạt động đối ngoại

1

Đẩy mạnh các hoạt động kết nối với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài

Sở Ngoại vụ

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

2

Thúc đẩy các Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh với các địa phương nước ngoài

Sở Ngoại vụ

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

3

Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông

Sở Ngoại vụ

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

4

Hỗ trợ thủ tục liên quan nhằm bảo hộ ngư dân trong các trường hợp bị bắt ở vùng biển nước ngoài

Sở Ngoại vụ

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

NQ 97/NQ- HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 145/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Văn Thọ
Ngày ban hành: 17/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 145/QĐ-UBND

216

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
436066