• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kinh tế biển


 

Quyết định 1453/QĐ-TTg về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1453/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1453/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC KHU KINH TẾ VEN BIỂN CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ các văn bản của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt bổ sung các khu kinh tế ven biển vào Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển đến năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1353/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2008

1. Bổ sung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên (Quảng Ninh), Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (Quảng Trị), Khu kinh tế ven biển Thái Bình (Thái Bình) và Khu kinh tế Ninh Cơ (Nam Định) vào Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020 quy định tại điểm a khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1353/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020”.

2. Thời điểm bổ sung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (Quảng Trị), Khu kinh tế ven biển Thái Bình (Thái Bình) và Khu kinh tế Ninh Cơ (Nam Định) vào hệ thống khu kinh tế thực hiện theo văn bản số 663/TTg-KTTH ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Thời điểm bổ sung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên (Quảng Ninh) vào hệ thống khu kinh tế thực hiện theo văn bản số 604/TTg-CN ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu VT, CN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020” với những nội dung chủ yếu sau:
...

4. Phương hướng phát triển

a) Phương hướng chung:

- Hình thành hệ thống 15 khu kinh tế ven biển:

+ Khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh);

+ Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng);

+ Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa);

+ Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An (Nghệ An);

+ Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh);

+ Khu kinh tế Hòn La (Quảng Bình);

+ Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (Thừa Thiên Huế);

+ Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam)

+ Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi);

+ Khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định);

+ Khu kinh tế Nam Phú Yên (Phú Yên);

+ Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa);

+ Khu kinh tế Phú Quốc (Kiên Giang);

+ Khu kinh tế Định An (Trà Vinh);

+ Khu kinh tế Năm Căn (Cà Mau).

- Xây dựng các khu kinh tế ven biển ở miền Bắc: trước hết xây dựng khu kinh tế Vân Đồn ở tỉnh Quảng Ninh trở thành cửa mở hướng ra biển, phát triển theo hướng hội nhập kinh tế với khu vực Đông Bắc Á, trong hợp tác của hai hành lang, một vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ.

- Xây dựng các khu kinh tế ven biển ở miền Trung: trước hết xây dựng khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh và khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa trở thành cửa mở hướng ra biển và theo hướng hợp tác phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây và Bắc – Nam.

- Xây dựng các khu kinh tế ven biển ở miền Nam: trước hết xây dựng khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trở thành cửa mở hướng ra biển, hội nhập kinh tế khu vực ASEAN.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1453/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 24/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/10/2020   Số công báo: Từ số 937 đến số 938
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1453/QĐ-TTg

301

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453788