• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản

 

Quyết định 1453/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất và giá trị quyền sử dụng đất ở lâu dài 02 khu lẻ Trường mầm non Hoa Hồng (cũ) tại Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 1453/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1453/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 01 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT VÀ GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÂU DÀI 02 KHU LẺ TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG (CŨ) TẠI THỊ TRẤN YÊN NINH, HUYỆN YÊN KHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 16/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 quy định về việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định s 958/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bán tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất 02 khu lẻ Trường mầm non Hoa Hồng (cũ) tại thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 114/TTr-STC ngày 11/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất và giá trị quyền sử dụng đất ở lâu dài 02 khu lẻ Trường mầm non Hoa Hồng (cũ) tại Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh như sau:

1. Nhà trẻ khu ao Cả tại Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở lâu dài

- Vị trí đất: Thuộc thửa đất số 174, tờ bản đồ số 4, bản đồ địa chính thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh Tỷ lệ 1/2000

- Tổng cộng giá trị Quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền trên đất: 2.453.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm năm mươi ba triệu đồng). Trong đó:

+ Giá trị quyền sử dụng đất: 1.793.000.000 đồng (Giá bình quân là 1.100.000 đồng/m2)

+ Giá trị tài sản trên đất: 660.000.000 đồng

2. Nhà trẻ phố khu Trung tại Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở lâu dài

- Vị trí đất: Thuộc thửa đất số 41, tờ bản đồ số 7, bản đồ địa chính thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, Tỷ lệ 1/1.000

- Tổng cộng giá trị Quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền trên đất: 1.191.500.000 đồng (Một tỷ, một trăm chín mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng). Trong đó:

+ Giá trị quyền sử dụng đất: 846.000.000 đồng (Giá bình quân là 900.000 đồng/m2)

+ Giá trị tài sản trên đất: 345.500.000 đồng.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND huyện Yên Khánh tiến hành các bước tiếp theo để tổ chức đấu giá giá trị quyền sử dụng đất các Lô đất tại Điều 1 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
-
Lưu VT, VP3, VP5.
TH/0302

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1453/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 01/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1453/QĐ-UBND

280

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329402