• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Chuyển mục đích sử dụng đất

 

Quyết định 1454/QĐ-UBND năm 2016 về chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm bảo dưỡng phương tiện vận tải, dịch vụ thương mại và vui chơi giải trí, tại xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 1454/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1454/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 01 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ, TẠI XÃ NINH GIANG, HUYỆN HOA LƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 404/TTr-STNMT ngày 31/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Hiệp Thành chuyển mục đích sử dụng 15.368 m2 đất lúa (diện tích đã nhận chuyển nhượng của các hộ gia đình, cá nhân) tại xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư để sử dụng vào mục đích:

- Thực hiện dự án xây dựng Trung tâm bảo dưỡng phương tiện vận tải, dịch vụ thương mại và vui chơi giải trí: 14.608m2.

+ Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ.

+ Hình thức sử dụng đất: Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

+ Thời hạn thuê: 49 năm (kể từ ngày 25/12/2015 đến ngày 25/12/2064).

- Làm lưu không đường: 760 m2.

Vị trí khu đất: Thuộc thửa số 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, tờ số 2, Bản đồ địa chính xã Ninh Giang, lập năm 1998, tỷ lệ 1/2000.

(Có bảng thống kê chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện Hoa Lư và các đơn vị có liên quan xác định mốc giới tại thực địa; ký hợp đồng thuê đất, chỉnh lý biến động đất đai, hoàn thiện hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư, Chủ tịch UBND xã Ninh Giang và Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP3, 4;
kh 205

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

THỐNG KÊ

VỊ TRÍ, LOẠI ĐẤT, DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG TRUNG TÂM BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ CỦA CÔNG TY TNHH HIỆP THÀNH TẠI XÃ NINH GIANG HUYỆN HOA LƯ
(Kèm theo Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình)

STT

Chủ sử dụng

Vị trí

Loại đất

Diện tích (m2)

Đ sử dụng vào mục đích

Ghi chú

Tờ

Thửa

Thực hiện dự án

Làm lưu không đường

1

Hộ gia đình, cá nhân

2

34

LUC

2627

2627

 

Đã nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân

2

Hộ gia đình, cá nhân

2

35

LUC

3086

2896

190

3

Hộ gia đình, cá nhân

2

36

LUC

3200

2980

220

4

Hộ gia đình, cá nhân

2

37

LUC

1490

1280

210

5

Hộ gia đình, cá nhân

2

38

LUC

2350

2350

 

6

Hộ gia đình, cá nhân

2

39

LUC

2283,0

2143,0

140,0

7

Hộ gia đình, cá nhân

2

42

LUC

332,0

332,0

 

 

Tổng

 

 

 

15.368,0

14.608,0

760,0

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1454/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 01/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1454/QĐ-UBND

247

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329403