• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước


Văn bản pháp luật về Thành lập tổ chức lại giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

Quyết định 1459/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 1459/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1459/-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ CÔNG LẬP, CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết s 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Căn cứ Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 25/TTr-SNV ngày 04/01/2018 về việc ban hành Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VP UB
NDTP: các PCVP; TH, NC, TKBT;
- Lưu: VT, SNV (05b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

KẾ HOẠCH

SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội)

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch triển khai thực hiện của Thành ủy;

Thực hiện Năm chủ đề 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”;

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hà Nội, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tiếp tục đổi mới, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Giảm đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức.

- Sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước để thống nhất quản lý, điều hành; không chồng lấn về địa bàn và phạm vi quản lý giữa các doanh nghiệp; tăng cường hiệu quả hoạt động. Xây dựng đội ngũ lao động theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa trong công việc.

2. Yêu cầu

- Nội dung Kế hoạch gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020; các Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp và hành động quyết liệt, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.

- Không thực hiện việc bổ nhiệm các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian sắp xếp. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động sau khi sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, biên chế đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập

1.1. Nhiệm vụ chung

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới các cơ quan, đơn vị về mục đích, yêu cầu của việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của UBND Thành phố để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện; đảm bảo hiệu quả, thông suốt và thống nhất hành động;

- Tiếp tục rà soát, cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả. Một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực có khả năng xã hội hóa cao: tập trung chuyển sang cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; chuyển sang công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 và Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát, hoàn thiện quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; chuyển từ quy hoạch theo đơn vị hành chính sang quy hoạch theo ngành, lĩnh vực theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 20/5/2016 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

1.2. Nhiệm vụ cụ thể một số ngành, lĩnh vực

a. Lĩnh vực giáo dục

- Sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục.

- Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp học một cách hợp lý; thu gọn lại các điểm trường trên nguyên tắc thuận li cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế.

- Rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các chức danh kế toán, y tế học đường tại các trường mầm non

- Tạo điều kiện chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục mầm non, trung học phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao

b. Lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội

- Nghiên cứu sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đng; giải thcác trường trung cấp, cao đẳng hoạt động không hiệu quả.

- Nghiên cứu tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội theo hướng hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng, trợ giúp các nhóm đối tượng dựa vào cộng đồng; hợp nhất các trung tâm bảo trợ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thành trung tâm bảo trợ đa chức năng.

c. Lĩnh vực y tế

- Sắp xếp lại các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn thành đơn vị kiểm soát dược phẩm, thực phẩm.

- Sắp xếp các đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp thành phố thành trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cùng cấp trên cơ sở sáp nhập các tổ chức, đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ và hoạt động lồng ghép.

- Thực hiện thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng (trừ các huyện có bệnh viện đạt hạng II trở lên), bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác.

- Rà soát, sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực.

d. Lĩnh vực văn hóa và thể thao

Sắp xếp lại, nâng cao năng lực các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Tiếp tục duy trì các đơn vị nghệ thuật truyền thống tiêu biểu. Đối với các đơn vị nghệ thuật khác chuyển sang hình thức ngoài công lập.

e. Lĩnh vực thông tin và truyền thông

Đẩy mạnh thực hiện việc sắp xếp các cơ quan báo chí theo Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025 đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua.

f. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nghiên cứu xây dựng Đề án hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông,... cấp huyện thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và chuyển một số chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước ở các đơn vị này về phòng kinh tế cấp huyện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ.

Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp các đơn vị sự nghiệp chưa thực hiện theo Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND Thành phố.

g. Lĩnh vực khác

Tiếp tục rà soát toàn bộ các đơn vị sự nghiệp công trong từng ngành, từng lĩnh vực để sắp xếp các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; chuyển đổi mô hình hoạt động đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

2. Đối với doanh nghiệp nhà nước

a. Hoàn thành sắp xếp 05 Công ty thủy lợi trên địa bàn Thành phố thành 04 Công ty và phân chia lại địa bàn quản lý theo Thông báo số 822-TB/TU ngày 14/7/2017 Kết luận phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW.

b. Tổ chức lại Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

c. Thực hiện các bước cổ phần hóa doanh nghiệp theo lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Thành phố.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí không tự chủ của các cơ quan, đơn vị được UBND Thành phố giao tại Quyết định số 8586/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 về giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018. Nội dung chi và định mức chi theo quy định hiện hành của Trung ương và Thành phố.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố, Thủ trưởng các doanh nghiệp Nhà nước

- Nghiên cứu, hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung Kế hoạch của UBND Thành phố, xác định đầy đủ ý thức trách nhiệm của người đứng đầu để quyết liệt chỉ đạo triển khai được hiệu quả, đúng thời hạn.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) trong đó nêu rõ từng nội dung thực hiện, thời gian thực hiện, lý do không thực hiện hoặc chưa thực hiện.

- Riêng đối với các nhiệm vụ cụ thể theo ngành, lĩnh vực; các Sở quản lý chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện.

Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 10/4/2018.

2. Giám đốc Sở Tài chính

- Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; chuyển sang công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 và Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổng hợp báo cáo danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ giai đoạn 2018-2021 phù hợp với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội ngh Trung ương 6 khóa XII; danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyn sang công ty cphần.

Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 15/4/2018.

3. Giám đốc Sở Ni v

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.

- Tổng hợp, báo cáo phương án sắp xếp tổ chức bộ máy cụ thể của các cơ quan, đơn vị sắp xếp các sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. Phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng lại Kế hoạch nếu chưa cụ thể, chưa phù hợp với chủ trương của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và các Kế hoạch triển khai của Thành ủy, UBND Thành phố.

Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 20/4/2018.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời trao đổi, phản ánh về UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ) để chỉ đạo, giải quyết./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1459/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 26/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1459/QĐ-UBND

618

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378270