• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 1461/QĐ-TTg năm 2015 về xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1461/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1461/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP VẮC XIN, HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 5903/BNN-TY ngày 24 tháng 7 năm 2015, Bộ Tài chính tại văn bản số 11175/BTC-TCDT ngày 14 tháng 8 năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5774/BKHĐT-KTDV ngày 18 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 50.000 liều vắc xin dịch tả lợn; 30.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 30 tấn hóa chất Chlorine 65% min; 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine thuộc hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương để phòng chống dịch bệnh, cụ thể:

- Tỉnh Sơn La: 50.000 liều vắc xin dịch tả lợn và 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

- Tỉnh Nghệ An: 30 tấn hóa chất Chlorine 65% min.

- Tỉnh Quảng Trị: 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

- Tỉnh Quảng Nam: 10.000 lít hóa chất sát trùng Han - Iodine.

- Tỉnh Bình Thuận: 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

Việc xuất cấp, quản lý và sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1461/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 24/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/8/2015, Thủ tướng ban hành Quyết định 1461/QĐ-TTg về việc xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương.

Theo đó, Bộ NNPTPT sẽ xuất cấp 50.000 liều vắc xin dịch tả lợn; 30.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 30 tấn hóa chất Chlorine 65% min; 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine thuộc hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương để phòng chống dịch bệnh. Cụ thể:

- Tỉnh Sơn La: 50.000 liều vắc xin dịch tả lợn và 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

- Tỉnh Nghệ An: 30 tấn hóa chất Chlorine 65% min.

- Tỉnh Quảng Trị: 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

- Tỉnh Quảng Nam: 10.000 lít hóa chất sát trùng Han - Iodine.

- Tỉnh Bình Thuận: 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

Các Bộ trưởng: NNPTNT, Tài chính, KHĐT và Chủ tịch UBND các tỉnh nói trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định 1461/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 24/8/2015.

Từ khóa: Quyết định 1461/QĐ-TTg

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287610