• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 2407/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ - lái máy chuyên dùng trực thuộc Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng do tỉnh Bình Phước ban hành

Tải về Quyết định 1464/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1464/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 23 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2407/QĐ-UBND NGÀY 18/10/2010 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ - LÁI MÁY CHUYÊN DÙNG TRỰC THUỘC TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TÔN ĐỨC THẮNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05/05/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu Trường Cao đẳng nghề;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định thành lập Trường Cao đẳng nghề Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1089/TTr-SNV ngày 10/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ - lái máy chuyên dùng trực thuộc Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng.

Lý do: Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng được nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề Bình Phước theo Quyết định số 599/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề tỉnh căn cứ chức năng quyền hạn quy định tại Điều lệ Trường theo Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh, quyết định thành lập Trung tâm trực thuộc Trường theo quy định.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bình Phước, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký ./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP;
- Sở Nội vụ: 03 bản;
- Lưu: VT, PNC. (H51)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1464/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 23/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1464/QĐ-UBND

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316886