• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1468/QĐ-UBND năm 2016 Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công viên hồ Biển Bạch, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 1468/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1468/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU CÔNG VIÊN HỒ BIỂN BẠCH, PHƯỜNG VÂN GIANG, THÀNH PHỐ NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Thực hiện Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 28/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1002/TTr-SXD ngày 25/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công viên hồ Biển Bạch, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, gồm những nội dung sau:

I. Tên Quy hoạch: Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công viên hồ Biển Bạch, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình.

II. Phạm vi ranh gii và quy mô diện tích đất lập quy hoạch

1. Phạm vi ranh giới

Khu vực lập điều chỉnh quy hoạch thuộc phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, phạm vi ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng;

- Phía Nam giáp cầu Lim;

- Phía Đông giáp sông Vân;

- Phía Tây giáp Quốc lộ 1A.

2. Quy mô diện tích: 38.874 m2.

III. Tính chất, chức năng khu quy hoạch

Là khu công viên gắn kết với khu dân cư hiện trạng có thiết kế cảnh quan không gian hài hòa với không gian sông Vân và khu vực lân cận; là khu công viên đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân khu vực, phù hợp với định hướng của quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

IV. Nội dung quy hoạch

1. Quy hoạch sử dụng đất

1.1. Nội dung điều chỉnh quy hoạch

- Phần hồ nước được giữ nguyên theo hiện trạng đã được xây dựng, cải tạo.

- Khu quy hoạch cây xanh phía Bắc khu đất tiếp giáp với khu dân cư: Giữ nguyên là khu cây xanh theo quy hoạch được duyệt năm 2005.

- Khu đất dịch vụ giáp Quốc lộ 1: Giữ nguyên là đất hỗn hợp theo Quyết định 164/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh.

- Đất khu đền Tam Phủ: Giữ nguyên theo hiện trạng.

- Khu đất cây xanh, thể dục thể thao phía Nam khu đất theo quy hoạch được duyệt năm 2005: Giữ nguyên là đất ở hiện trạng và khu đất cơ quan hiện trạng.

- Điều chỉnh mặt cắt mặt cắt một số tuyến đường giao thông, bổ sung tuyến đường đường đi bộ 5m tiếp giáp sông Vân và dân cư thuộc tổ dân phố 14, phường Vân Giang.

1.2. Nội dung quy hoạch sử dụng đất

Tng hp cơ cu sử dụng đt

STT

Loại đất

Diện tích
(m2)

Tỷ lệ
(%)

1

Đất mặt nước

16.600

42,70

2

Đất cây xanh

2.096

5,39

3

Đất thương mại dịch vụ

1.493

3,84

4

Đất hỗn hợp

1.186

3,05

5

Đất cơ quan

1.804

4,64

6

Đất tôn giáo tín ngưỡng

165

0,42

7

Đất ở hiện trạng

7.921

20,38

8

Đất kè sông

775

1,99

9

Đất giao thông

6.834

17,58

 

Tổng cộng

38.874

100,00

- Công trình hỗn hợp: Quy hoạch ở khu đất có ký hiệu HH1, với diện tích khu đất 1.186m2, mật độ xây dựng tối đa không quá 90%, tầng cao tối đa không quá 6 tng. Chỉ giới xây dựng: Đi với đường Trần Hưng Đạo lùi vào trong phía lô đất 2m so với chỉ giới đường đỏ; đối với đường ven hồ Biển Bạch lùi vào phía trong lô đt 3m so với chỉ giới đường đỏ.

- Công trình thương mại: Quy hoạch tại khu đất có ký hiệu TM1, với tổng diện tích khu đất là 1.493 m2, mật độ xây dựng không quá 90%, tầng cao tối đa không quá 6 tng. Chỉ giới xây dựng: Đối với đưng Trần Hưng Đạo lùi vào trong phía lô đất 2m so với chỉ giới đường đỏ; đối với đường ven hồ Biển Bạch lùi vào phía trong lô đất 3m so với chỉ giới đường đỏ.

- Khu đài tưởng niệm liệt sỹ phường Vân Giang kết hp với công viên cây xanh: Quy hoạch tại khu đất có ký hiệu CX1, với tổng diện tích 1.100m2. Trong đó, thiết kế đài tưởng niệm liệt sỹ có hướng quay ra hồ Biển Bạch, kết hợp với cây xanh, công viên tạo cảnh quan đẹp, phù hợp với không gian hồ Biển Bạch. Khu đất cây xanh kí hiệu CX2 có diện tích 996m2.

- Khu đất cơ quan, trụ sở: Giữ nguyên khu đất có ký hiệu CQ1 là đất cơ quan, diện tích 1.804m2, tầng cao tối đa 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%, khoảng lùi 5m ở các đường Trần Hưng Đạo và đường Dương Vân Nga.

- Khu đất ở:

+ Khu đất ở hiện trạng có kí hiệu DO1 có diện tích 5.180m2, tầng cao xây dựng tối đa 3 tầng, mật độ xây dựng nhà ở tối đa 100%.

+ Khu đất ở hiện trạng có kí hiệu DO2 có diện tích 2.075m2, tầng cao xây dựng tối đa 4 tầng, mật độ xây dựng nhà ở tối đa 100%.

+ Khu đất ở hiện trạng có kí hiệu DO3 có diện tích 666m2, tầng cao xây dựng tối đa 4 tầng, mật độ xây dựng nhà ở tối đa 100%.

- Các công trình công cộng khác (nhà trẻ, trường học, sân thể dục thể thao, công trình thương mại, y tế,...) sử dụng chung với các công trình hạ tầng xã hội hiện có của phường Vân Giang (do đã đảm bảo bán kính sử dụng theo quy định, không bố trí thêm các công trình công cộng).

2. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

2.1. Quy hoạch hệ thống giao thông

- Quy hoạch mạng lưới giao thông đường đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa các khu chức năng, giữa khu vực quy hoạch với các khu vực xung quanh.

+ Mặt cắt tuyến đường có ký hiệu 1-1: 4+6+2 = 12m.

+ Mặt cắt tuyến đường có ký hiệu 1' - 1': 3,5+6+2 = 11,5m.

+ Mặt cắt tuyến đường có ký hiệu 1'' - 1'': 3,5+6+(3÷14) = (12,5÷23,5)m.

+ Mặt cắt tuyến đường có ký hiệu 2-2: 3,5+6+(2,2÷2,5) = (11,7÷12)m.

+ Mặt cắt tuyến đường có ký hiệu 2’-2’: (1,5÷5)+6+(2,5÷5,5) = (10÷16,5)m.

+ Mặt cắt tuyến đường có ký hiệu 3-3: 3,5+6+2,2 = 11,7m.

+ Mặt cắt tuyến đường có ký hiệu 4-4 là 5m.

- Hệ thống giao thông, chgiới đường đỏ và chỉ giới xây dựng cụ thể của từng tuyến đường xem bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông.

2.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mưa

- Cao độ khống chế: Khống chế cao độ cao từ (+2,145) đến (+2,169).

- Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa: Sử dụng hệ thống thoát nước riêng. Hướng thoát nước mưa từ trong nền các lô đất thu về hệ thống thoát nước đặt dọc theo mạng lưới giao thông, nước mưa đưc thu gom dẫn vào hệ thống thoát nước ra sông Vân. Cao độ đáy cống, giếng thăm đảm bảo thoát nước tự nhiên và khp nối đồng bộ khu vực lân cận.

(Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa theo hồ sơ trình duyệt).

2.3. Quy hoạch hệ thống cấp nước

- Nguồn nước: Lấy từ hệ thống cấp nước cấp D150 hiện có nằm dọc theo đường QL1A.

- Mạng lưới cấp nước cho khu vực được thiết kế theo mạng nhánh đảm bảo cấp nước tới từng khu vực.

- Khi triển khai thực hiện dự án, Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước đthỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

(Sơ đồ và tiết diện hệ thống cấp nước theo hồ sơ trình duyệt).

2.4. Quy hoạch hệ thống cấp điện

- Nguồn điện: Từ hệ thống cấp điện của thành phố Ninh Bình cấp cho khu vực phường Vân Giang.

- Trạm biến áp: Sử dụng trạm biến áp Vân Giang 6 hiện có, công suất 100kVA-10(22)/0,4kV.

- Mạng lưới điện hạ thế cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng đảm bảo yêu cầu sử dụng tới tng khu vực trong khu quy hoạch.

- Khi trin khai thực hiện, Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

(Sơ đồ hệ thống cấp điện theo hồ sơ trình duyệt).

2.5. Quy hoạch hệ thống thoát và vệ sinh môi trường

- Hệ thống thoát nước thải sử dụng hệ thống thoát nước riêng.

- Hướng thoát nước từ trong nền các lô đất thu về hệ thống thoát nước đặt dọc theo mạng lưới giao thông, thu gom thoát ra hệ thống thoát nước thải của khu vực theo quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đã được phê duyệt. Hệ thống thoát nước thải sử dụng ống có đường kính D300 đến D400.

- Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn và được thu gom đưa về địa đim tập kết của khu vực và vận chuyển đến khu xử lý theo quy định.

(Sơ đồ và tiết diện hệ thống thoát nước thi theo hồ sơ trình duyệt).

Điều 2. Giao UBND thành phố Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, công bố công khai, rộng rãi đy đủ nội dung quy hoạch đã phê duyệt cho các ngành, địa phương, đơn vvà nhân dân biết, đng thời quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP4,3.
vv
.QĐQH32

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1468/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 04/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1468/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332255