• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xử lý vi phạm hành chính


 

Quyết định 1469/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai Nghị định 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 1469/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1469/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2016/NĐ-CP NGÀY 30/3/2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 20/2016/NĐ-CP , ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính;

Thực hiện Công văn số 1526/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 12/5/2016 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính;

Xét Tờ trình của Giám đốc Sở Tư pháp số 628/TTr-STP ngày 23/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Nghị định số 20/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các ngành có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Hoàng Tựu

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2016/NĐ-CP NGÀY 30/3/2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Công văn số 1526/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 12/5/2016 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 20/2016/NĐ- CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính;

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 20/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong thực hiện quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xác định trách nhiệm cụ thể của các ngành, các cấp trong thực hiện các quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; đảm bảo các cơ quan, tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện thực hiện công tác này.

2. Yêu cầu

Triển khai quán triệt kịp thời sâu rộng các nội dung của Nghị định số 20/2016/NĐ-CP về quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính đến các tổ chức, cá nhân; đảm bảo các quy định của pháp luật về quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện thống nhất, hiệu quả ở tất cả các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Công tác triển khai

a) Nội dung

Các quy định của Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan.

b) Thành phần tham dự

Cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan thi hành quyết định xử phạt, cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, cơ quan quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, cơ quan thi hành các quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính do mình thực hiện đến hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

2. Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thực hiện công tác quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

a) Nội dung

- Cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính.

- Đính chính, bổ sung, hiệu chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

- Khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

b) Đối tượng

- Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, công chức thực hiện công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, công chức Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

- Cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan thi hành quyết định xử phạt, cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, cơ quan quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, cơ quan thi hành các quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính do mình thực hiện đến hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

- Cơ quan quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính.

- Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức khác có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

c) Thời gian dự kiến: quý IV năm 2016.

d) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

đ) Cơ quan phối hợp

- Cục quản lý Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

3. Hướng dẫn việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy trình cung cấp, tiếp nhận thông tin về xử lý vi phạm hành chính trong các cơ quan sau:

- Cơ quan thực hiện

+ Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

+ Cơ quan thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

+ Cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

+ Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

+ Cơ quan thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

- Thực hiện thường xuyên

4. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy biên chế ở Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và cấp huyện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính và Quyết đinh số 1950/QĐ-TTg , ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “ Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương”.

5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện công tác quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính của các Sở, Ban, Ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện được cấp theo dự toán ngân sách hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch; báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch;

2. Các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành có liên quan triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này.

3. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Chủ tịch UBND tỉnh nắm, chỉ đạo./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1469/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Trần Hoàng Tựu
Ngày ban hành: 05/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1469/QĐ-UBND

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329553