• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 147/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch chi tiết triển khai công tác thống kê dân tộc năm 2015 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Quyết định 147/QĐ-UBDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHI TIẾT TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THỐNG KÊ DÂN TỘC NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-TTg , ngày 02/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê; Thông tư số 223/2010/TT-BTC , ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê;

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-UBDT , ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-UBDT, ngày 17/7/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Đề cương Đề án đổi mới công tác thống kê thuộc phạm vi quản lý nhà nước về công tác dân tộc giai đoạn 2013-2020; Quyết định số 394/QĐ-UBDT, ngày 07/10/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 -2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-UBDT, ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch chi tiết triển khai công tác thống kê dân tộc năm 2015.

Điều 2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban, các Vụ, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các hoạt động trong Kế hoạch được phê duyệt, định kỳ hàng quý báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm;
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;
- Cổng TTĐT Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, Vụ KHTC(5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THỐNG KÊ DÂN TỘC NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 147/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Triển khai Thông tư số 06/2014/TT-UBDT , ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc và tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 358/QĐ-UBDT ngày 17/7/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Đề cương đề án Đổi mới công tác thống kê thuộc phạm vi quản lý nhà nước về công tác dân tộc giai đoạn 2013-2020, Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai công tác thống kê dân tộc năm 2015 gồm các nội dung chủ yếu sau:

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Luật Thống kê số 04/2004/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;

- Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

- Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.

- Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê; Thông tư số 223/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê; Công văn số 3307/BKH-TCTK ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê;

- Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

- Thông tư số 06/2014/TT-UBDT , ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc;

- Quyết định số 358/QĐ-UBDT ngày 17/7/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Đề cương đề án Đổi mới công tác thống kê thuộc phạm vi QLNN về công tác dân tộc giai đoạn 2013-2020;

- Quyết định số 394/QĐ-UBDT, ngày 07/10/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Ủy ban Dân tộc;

- Quyết định số 559/QĐ-UBDT, ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2015; Quyết định số 560/QĐ-UBDT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Hoàn thiện và thành lập bộ máy làm công tác thống kê dân tộc từ Trung ương đến địa phương.

1.2. Xây dựng và hoàn thiện hệ chế độ báo cáo thống kê tổng hợp cho các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và cơ quan công tác dân tộc các tỉnh.

1.3. Triển khai, hướng dẫn các Vụ, đơn vị và cơ quan công tác dân tộc các địa phương thu thập, tổng hợp thông tin thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc.

2. Yêu cầu

2.1. Chế độ báo cáo thống kê phải đảm bảo yêu cầu thống nhất về định tính và định lượng; đảm bảo tính khả thi trong việc thu thập, điều tra và phân tích số liệu thống kê.

2.2. Xây dựng được phần mềm tổng hợp, phân tích dữ liệu thống kê dân tộc.

23. Hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ phụ trách công tác thống kê dân tộc từ trung ương, đến địa phương đảm bảo triển khai công tác thu thập, tổng hợp thông tin thống kê dân tộc.

2.4. Trang bị bước đầu máy móc, thiết bị phục vụ công tác thống kê tại Ủy ban Dân tộc.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Xây dựng chế độ báo cáo thống kê

1.1. Căn cứ vào Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc tại Thông tư số 06/2014/TT-UBDT , Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Tổng cục Thống kê, Tiểu dự án PRPP xây dựng 02 chế độ báo cáo thống kê trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm:

- Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc các địa phương;

- Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các Vụ, đơn vị và cơ chế phối hợp công tác giữa các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

1.2. Các hoạt động xây dựng chế độ báo cáo thống kê:

- Mời các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng các chỉ tiêu thống kê của các Bộ, ngành, đặc biệt là cán bộ của Tổng cục Thống kê giúp Ủy ban Dân tộc xây dựng chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc các địa phương (theo hình thức hợp đồng chuyên gia, kinh phí do Tiểu dự án PRPP hỗ trợ);

- Mời cán bộ có khả năng chuyên môn về lĩnh vực thống kê thực hiện các chuyên đề xây dựng chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. Dự kiến 16 chuyên đề tương ứng với 16 nhóm chỉ tiêu thống kê (Kinh phí thực hiện: 160 triệu đồng, do nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo);

- Tổ chức các cuộc hội thảo gồm tham vấn, lấy ý kiến đóng góp cho hệ 02 chế độ báo cáo thống kê (kinh phí do Tiểu dự án PRPP hỗ trợ và ngân sách nhà nước đảm bảo, ngân sách nhà nước chi 22 triệu đồng);

- Căn cứ kết quả các cuộc hội thảo và sản phẩm các chuyên đề, Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp hoàn thiện 02 chế độ báo cáo thống kê, xây dựng quyết định ban hành chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc trình Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban quyết định.

1.3. Thời gian thực hiện: Tháng 3, 4, 5, 6, 7 năm 2015

2. Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Thống kê dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc

Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng Đề án và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Thống kê dân tộc.

Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng, do nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo.

Thời gian thực hiện: Tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 năm 2015.

3. Biên soạn tài liệu và tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ thống kê cho các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban và cơ quan công tác dân tộc các địa phương

- Mời các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thống kê, đặc biệt là cán bộ của Tổng cục Thống kê giúp Ủy ban Dân tộc biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thống kê cho các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban và cơ quan công tác dân tộc các địa phương (theo hình thức hợp đồng chuyên gia, kinh phí do Tiểu dự án PRPP hỗ trợ), thực hiện vào tháng 5, 6, 7 năm 2015.

- Tổ chức 03 Hội nghị, Hội thảo tập huấn nghiệp vụ thống kê cho các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban và cơ quan công tác dân tộc các địa phương (kinh phí do Tiểu dự án PRPP và nguồn ngân sách nhà nước phối hợp thực hiện, ngân sách nhà nước chi 135 triệu đồng), thực hiện vào tháng 6, 7, 8, 9 năm 2015.

4. Xuất bản cuốn cẩm nang hướng dẫn công tác thống kê dân tộc

Thực hiện vào tháng 7, 8 năm 2015.

Kinh phí thực hiện là 98 triệu đồng, do nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo.

5. Xây dựng phần mềm tổng hợp và xử lý thông tin thống kê dân tộc

- Xây dựng kế hoạch tổng thể và lộ trình phát triển phần mềm tổng hợp và xử lý thông tin thống kê dân tộc (hình thức hợp đồng chuyên gia, kinh phí do Tiểu dự án PRPP hỗ trợ), thực hiện vào tháng 5, 6, 7, 8 năm 2015;

- Xây dựng và vận hành 01 modul phần mềm tổng hợp, xử lý thông tin thống kê dân tộc (Hình thức hợp đồng, kinh phí thực hiện: 100 triệu đồng, do nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo), thực hiện vào tháng 5, 6, 7, 8 năm 2015.

6. Mua sắm trang bị kỹ thuật phục vụ công tác thống kê dân tộc

Mua 03 bộ máy tính với cấu hình, tính năng kỹ thuật do chuyên gia tư vấn phục vụ công tác thống kê trong năm 2015 (kinh phí thực hiện: 200 triệu đồng, do nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo).

Thời gian thực hiện: tháng 6, 7, 8 năm 2015

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện theo Quyết định 559/QĐ-UBDT và Quyết định 560/QĐ-UBDT, ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và hỗ trợ của Tiểu dự án PRPP.

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT

Nội dung

Kinh phí nguồn NSNN

1

Xây dựng chế độ báo cáo thống kê

 

1.1

Thực hiện 16 chuyên đề Xây dựng chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc

160.000

1.2

Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê

22.000

2

Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Thống kê dân tộc

30.000

3

Tổ chức 03 Hội nghị, Hội thảo hướng dẫn nghiệp triển khai công tác thống kê dân tộc

135.000

4

Xuất bản cuốn cẩm nang hướng dẫn công tác thống kê dân tộc

98.000

5

Xây dựng phần mềm tổng hợp, xử lý thông tin thống kê

100.000

6

Mua sắm trang bị kỹ thuật phục vụ công tác thống kê dân tộc

200.000

 

Tổng kinh phí

745.000

(Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi lăm triệu đồng chẵn)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Kế hoạch - Tài chính là đơn vị đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban, chủ trì phối hợp với các chuyên gia, cơ quan liên quan, các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban thực thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch này.

2. Tiểu dự án PRPP, Văn phòng Ủy ban phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch này.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 147/QĐ-UBDT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Giàng Seo Phử
Ngày ban hành: 19/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thống kê, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 147/QĐ-UBDT

481

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269399