• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch

 

Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2020 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Quyết định 147/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 116/NQ-CP NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/2019/QH14 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2019 CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐT ĐAI TẠI ĐÔ THỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị đnh số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều ca Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 19/TTr-STNMT ngày 10 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Chủ trì, phối hp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này;

2. Theo dõi, tổng hp, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, xây dựng báo cáo của UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường định kỳ 01 năm/lần (vào ngày 15/9).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TT T
nh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc Hội t
ỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tình (b/c);
- Chủ tịch UBND t
nh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tnh;
- Như Điều 3;
- Đài phát thanh - Truyền hình t
nh;
- Báo Sơn La, Báo Tài nguyên và Môi trường;
- Trung tâm thông tin t
nh;
- Các phòng TH, KGVX, NC, KT - VP
UBND tỉnh;
- Lưu: VT - Hiệu 20 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 116/NQ-CP NGÀY 06/12/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/2019/QH14 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2019 CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐT ĐAI TẠI ĐÔ THỊ
(Kèm theo Quyết định s
147/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Sơn La)

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Rà soát chính sách, pháp luật về đất đai và các chính sách pháp luật có liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật

Các sở, ban, ngành của tỉnh theo lĩnh vực quản lý chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, pháp luật có liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị,... báo cáo các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp những nội dung còn bất cập, vướng mắc về cơ chế, chính sách, để đề xuất sửa đổi, bổ sung các Luật, Nghị định và Thông tư đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật về đất đai với các luật khác có liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Hoàn thành trong quý III năm 2020.

2. Về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch đô thị

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị: Rà soát các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã quá thời hạn thực hiện, có biện pháp xử lý dứt điểm để bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất và hiệu quả sử dụng đất. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch. Hoàn thành trong Quý IV năm 2020.

- Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố theo phân cấp rà soát quy hoạch chung theo định kỳ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho phép điều chỉnh tổng thể làm cơ sở quản lý, thực hiện quy hoạch; tổ chức triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tăng tỷ lệ phủ kín quy hoạch nhằm phát triển đô thị, các khu chức năng, thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả sử dụng đất; rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý đối với các quy hoạch không còn thời hạn thực hiện, quy hoạch không khả thi; Lập kế hoạch thực hiện quy hoạch, ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, các công trình phúc lợi xã hội, công trình công cộng; không cấp phép xây dựng trái với quy hoạch được duyệt.

- Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị: Tổ chức thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị của tổ chức và công dân. Đổi mới phương pháp tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, các chương trình tọa đàm, hội nghị,... đảm bảo dễ hiểu, dễ tiếp cận tới mọi tầng lớp nhân dân. Khuyến khích và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tham gia phản biện xã hội đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai.

- Cơ quan có trách nhiệm lập quy hoạch có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thẩm định đăng tải hồ sơ quy hoạch trên trang thông tin điện tử để xin ý kiến cộng đồng dân cư trước khi thẩm định hoặc phê duyệt. Tổ chức công bố, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin trong quy hoạch đã được phê duyệt.

3. Về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị: Tổ chức thực hiện việc giao đất, cho thuê đất công khai, minh bạch cho các đối tượng đáp ứng các điều kiện quy định trong pháp luật về đất đai; thực hiện nghiêm việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua phương thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; có biện pháp ngăn chặn tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

- Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố kiểm soát chặt chẽ và công khai, minh bạch việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, hoạt động sản xuất và đời sống của người có đất thu hồi.

4. Về định giá đất, khai thác nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị kiện toàn và phát huy vai trò của Tổ chức phát triển quỹ đất và Quỹ Phát triển đất trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý, khai thác và tạo quỹ đất; Sở Tài chính chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh bố trí hợp lý ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hp pháp khác cho Quỹ Phát triển đất; Sở Xây dựng chủ trì tham mưu bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quy định. Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần và các pháp luật khác có liên quan. Việc chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất của các doanh nghiệp cổ phần hóa phải tuân thủ quy hoạch, bảo đảm điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch khai thác quỹ đất hằng năm tạo nguồn thu từ đất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Về xác định địa giới hành chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liu đất đai

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tham mưu trình UBND tỉnh giải quyết những vấn đề chưa thống nhất liên quan đến địa giới hành chính. Trường hợp không thỏa thuận được phương án giải quyết chung thì lập hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường: Bố trí dự toán ngân sách tối thiểu từ 10% nguồn thu ngân sách từ đất đai để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và phát triển đô thị, đặc biệt là cơ sở dữ liệu về quy hoạch, giá đất và hệ thống hồ sơ địa chính hiện đại; Tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ ngân sách để hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai. Phấn đấu hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai tại các đô thị trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia trước năm 2030.

6. Về kiện toàn bộ máy, tổ chc

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hp với Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, các sở ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị kiện toàn, nâng cao trình độ, năng lực bộ máy làm công tác quản lý đất đai, đô thị; phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý tài nguyên đất, thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai tại đô thị.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố đề xuất bổ sung nguồn nhân lực phục vụ cho công tác quản lý đất đai và kiện toàn bộ máy, tổ chức ở từng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; từng bước chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn và chuyển sang mô hình doanh nghiệp; phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ về quản lý đất đai, quản lý đất đai tại đô thị.

- Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, công bố công khai danh mục các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, quản lý, sử dụng đất tại đô thị, quản lý quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

7. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra các dự án, công trình khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; tham mưu đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu các sở, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố để xảy ra các vi phạm trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị qua thanh tra phát hiện; kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị khi được giao.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, các sở, ban, ngành có liên quan, kiên quyết thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối với những dự án không đưa đất vào sử dụng, dự án triển khai chậm tiến độ, dự án đã bị chấm dứt chủ trương đầu tư, dự án sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị, xây dựng và bảo vệ môi trường. Tham mưu, chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển đô thị bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đồng bộ giữa pháp luật về đất đai và pháp luật về đô thị, bảo đảm quyền lợi của người có đất thu hồi.

III. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Căn cứ vào nhiệm vụ, nội dung của kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ được phân công, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch này định kỳ báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trưng) trước ngày 10 tháng 9 năm 2020.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hp tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện kế hoạch, kiến nghị các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch. Hoàn thành trong tháng 9 năm 2020.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu có phát sinh nhng khó khăn, vướng mắc phải báo cáo đề xuất tháo gỡ kịp thi về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp, giải quyết và điều chỉnh cho phù hp với thực tế tại cơ sở./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 147/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Lò Minh Hùng
Ngày ban hành: 17/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 147/QĐ-UBND

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438757