• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1472/QĐ-UBND năm 2020 về bổ sung mã định danh cấp 2 của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Bình

Tải về Quyết định 1472/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1472/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 21 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MÃ ĐỊNH DANH CẤP 2 CHO SỞ NGOẠI VỤ TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Quyết định số 3950/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 3982/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mã định danh của các cơ quan, đơn vị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 53/TTr-STTTT ngày 17/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh sách bổ sung mã định danh cấp 2 của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Bình như sau:

Sở Ngoại vụ - mã định danh: 000.00.37.H54

Điều 2. Mã định danh của Sở Ngoại vụ quy định tại Quyết định này phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị; tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Đoàn đại Biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1472/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Nguyễn Quang Hưng
Ngày ban hành: 21/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1472/QĐ-UBND

45

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452148