• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức

 

Quyết định 148/QĐ-BHXH năm 2016 Quy định chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội cấp huyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Quyết định 148/QĐ-BHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI CHỨC DANH TỔ TRƯỞNG, PHÓ TỔ TRƯỞNG TỔ NGHIỆP VỤ THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP HUYỆN

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ Công văn s 5842/BNV-TL ngày 10/12/2015 của Bộ Nội vụ về việc phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với T trưởng, Phó T trưởng T Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội cấp huyện;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội cấp huyện, với mức hưởng cụ thể như sau:

1. Đối với Tổ Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I, II, III và quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh:

a) Hệ s0,2 áp dụng đối với chức danh T trưởng TNghiệp vụ;

b) Hệ số 0,15 áp dụng đối với chức danh Phó Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ.

2. Đối với Tổ Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã còn lại:

a) Hệ số 0,15 áp dụng đối với chức danh Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ;

b) Hệ số 0,10 áp dụng đối với chức danh Phó Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01/02/2016.

Điều 3. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Trưởng Ban Tài chính - Kế toán, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCCB (3).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 148/QĐ-BHXH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 29/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 148/QĐ-BHXH

2.676

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302764