• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1480/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại do tỉnh Thái Bình ban hành

Tải về Quyết định 1480/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1480/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 21 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 28/TTr-STP ngày 12 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI
(kèm theo Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh).

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (sau đây gọi là Nghị định).

b) Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân.

c) Chuẩn bị về kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai Nghị định.

2. Yêu cầu: Bảo đảm sư phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định và hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị định trên địa bàn tỉnh Thái Bình

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan;

- Thời gian hoàn thành: Tháng 05 năm 2020.

2. Rà soát, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan tham gia: Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và cán bộ làm công tác rà soát, hệ thống hóa tại các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 5 năm 2020.

2. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình và các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian hoàn thành: Hàng năm.

3. Khảo sát, đánh giá nhu cầu, khả năng phát triển chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2020.

4. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh theo các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian hoàn thành: Hàng năm.

5. Thực hiện việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp theo quy định

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan;

- Thời gian hoàn thành: Tháng 06 năm 2020.

6. Bảo đảm các điều kiện (cơ sở vật chất, nhân lực...) cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan;

- Thời gian hoàn thành: Hàng năm.

7. Xây dựng cơ sở dữ liệu về đăng ký vi bằng và quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về vi bằng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Năm 2021-2022.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp: Có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí phục vụ cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Tài chính: Phối hợp Sở Tư pháp đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định kinh phí cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát các văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan, đơn vị mình có nội dung liên quan đến các quy định của Nghị định để sửa đổi, bổ sung và thay thế cho phù hợp. Phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định và Kế hoạch này.

3. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1480/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Nguyễn Khắc Thận
Ngày ban hành: 21/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1480/QĐ-UBND

65

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452149