• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


Văn bản pháp luật về Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

 

Quyết định 1481/QĐ-UBND.NN năm 2015 về kế hoạch thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020, tỉnh Nghệ An

Tải về Quyết định 1481/QĐ-UBND.NN
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1481/QĐ-UBND .NN

Nghệ An, ngày 17 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ LĨNH VỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tại công văn số 946/BC-BCH ngày 09 tháng 4/2015 về việc đề nghị quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020, tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Cơ quan Thường trực về ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Quốc gia TKCN (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch;
- Các cơ quan có tên tại Phụ lục;
- Các Phó VP;
- CV: NN, TH;
- Lưu: VT, CVNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ LĨNH VỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ĐẾN NĂM 2020 - TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1481/QĐ-UBND.NN ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh Nghệ An)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt sâu sắc nội dung cơ bản của Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ) và Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng chính phủ); phát huy vai trò chức năng của các cơ quan, tổ chức; tạo sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

2. Yêu cầu

Nắm chắc nội dung cơ bản của Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 và Kế hoạch của Chính phủ về triển khai thực hiện Đề án; liên hệ xác định đúng nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu; triển khai thực hiện theo đúng chức năng, có hiệu quả.

Quá trình thực hiện phải phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức; kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ các nội dung theo Đề án đã xác định.

II. NỘI DUNG

1. Kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy hoạt động Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp.

2. Xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tình huống cơ bản các cấp.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ: (Có phụ lục kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan Thường trực về ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở ngành liên quan tổng hợp, trình UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách, bảo đảm nguồn kinh phí để triển khai kế hoạch.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Xây dựng chương trình thực hiện các nội dung trong kế hoạch thuộc trách nhiệm của cơ quan, địa phương mình.

- Căn cứ tổ chức biên chế, chức năng nhiệm vụ và nhu cầu sử dụng phương tiện, vật tư bảo đảm hoạt động Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn lập dự toán kinh phí, báo cáo UBND tỉnh thông qua Cơ quan thường trực về ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (qua Cơ quan thường trực về ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020, tại Quyết định số 1481/QĐ-UBND.NN ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh Nghệ An)

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

KIỆN TOÀN CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

 

 

 

 

1

Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh

- Bộ CHQS tỉnh (cơ quan TT TKCN)

- Bộ CHBĐBP tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Cảnh sát PCCC tỉnh;

- Các Sở, ngành

Hàng năm

 

2

Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Sở, ngành

Các Sở, ngành

 

Hàng năm

 

3

Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị, thành.

UBND các huyện, thị xã, Thành phố Vinh.

 

Hàng năm

 

II

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG CƠ BẢN

 

 

 

 

1

Tai nạn tàu, thuyền trên biển

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Sở Giao thông vận tải

- Bộ CHQS tỉnh;

- Bộ CHBĐBP tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Cảnh sát PCCC tỉnh;

- Các ngành liên quan.

2015-2016

 

b

Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp huyện.

UBND các huyện, thị xã ven biển

 

2015-2016

 

2

Sự cố tràn dầu

 

 

 

 

 

Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.

Bộ CHQS tỉnh
(Cơ quan thường trực chỉ huy LL, PT tìm kiếm cứu nạn tỉnh)

Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành liên quan.

2015-2016

 

3

Sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Cảnh sát PCCC tỉnh

- Công an tỉnh;

- Bộ CHQS tỉnh;

- Các ngành liên quan.

2015-2016

 

b

Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp huyện.

UBND các huyện, thị xã. Thành phố Vinh.

 

2015-2016

 

4

Sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng, hầm lò khai thác khoáng sản

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng cấp tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Xây dựng

- Bộ CHQS tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Cảnh sát PCCC tỉnh;

- Các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế;

- Các ngành, địa phương liên quan.

2015-2016

 

b

Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ hầm lò khai thác khoáng sản cấp tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Công Thương

- Bộ CHQS tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Cảnh sát PCCC tỉnh;

- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Y tế;

- Các ngành, địa phương liên quan.

2015-2016

 

c

Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp huyện.

UBND các huyện, thị xã, Thành phố Vinh.

 

2015-2016

 

5

Sự cố rò rỉ phóng xạ, bức xạ hạt nhân và phát tán hóa chất độc hại

 

 

 

 

a

Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

- Bộ CHQS tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Cảnh sát PCCC tỉnh;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Các ngành liên quan

2015-2016

 

b

Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp huyện.

UBND các huyện, thị xã, Thành phố Vinh.

 

2015-2016

 

6

Sự cố động đất, sóng thần

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố động đất, sóng thần cấp tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Bộ CHQS tỉnh (Cơ quan thường trực chỉ huy LL, PT tìm kiếm cứu nạn tỉnh)

- Công an tỉnh;

- Cảnh sát PCCC tỉnh;

- Bộ CHBĐBP tỉnh:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Các ngành, địa phương liên quan.

2015-2016

 

b

Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp huyện.

UBND các huyện, thị xã, Thành phố Vinh.

 

2015-2016

 

7

Tai nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Giao thông vận tải

- Công an tỉnh;

- Cảnh sát PCCC tỉnh;

- Bộ CHQS tỉnh;

- Sở Y tế:

- Các ngành, địa phương liên quan.

2015-2016

 

b

Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp huyện.

UBND các huyện, thị xã. Thành phố Vinh.

 

2015-2016

 

8

Tai nạn máy bay xảy ra trên địa bàn

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Giao thông vận tải

- Công an tỉnh;

- Cảnh sát PCCC tỉnh;

 -Bộ CHQS tỉnh;

- Sở Y tế;

- Các ngành, địa phương liên quan.

2015-2016

 

b

Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp huyện.

UBND các huyện, thị xã. Thành phố Vinh.

 

2015-2016

 

9

Sự cố vỡ đê, hồ, đập

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Công an tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Cảnh sát PCCC tỉnh;

- Bộ CHQS tỉnh;

- Các Sở: Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế;

- Các ngành, địa phương liên quan.

2015-2016

 

b

Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp huyện.

UBND các huyện, thị xã, Thảnh phố Vinh.

 

2015-2016

 

10

Sự cố cháy rừng

 

 

 

 

a

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Công an tỉnh;

- Cảnh sát PCCC tỉnh:

- Bộ CHQS tỉnh;

- Các ngành, địa phương liên quan.

2015-2016

 

b

Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp huyện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố Vinh.

 

2015-2016

 

11

Bão, áp thấp, lũ, lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất đá

 

 

 

 

a

Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

- Bộ CHQS tỉnh;

- Bộ CHBP tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Cảnh sát PCCC tỉnh;

- Sở Giao thông vận tải;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Các ngành liên quan.

2015-2016

 

b

Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp huyện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố Vinh.

 

2015-2016

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1481/QĐ-UBND.NN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 17/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1481/QĐ-UBND.NN

308

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271965