• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa

 

Quyết định 1482/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình thực hiện theo cơ chế một cửa

Tải về Quyết định 1482/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1482/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 07 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 60 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện theo cơ chế một cửa (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 15/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VP7.
MT01/CBTTHC 1 C

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

DANH SÁCH

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định s 1482/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Stt

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Cơ chế thc hin

Thi gian giải quyết theo quy định (ngày)

Thi gian giải quyết thc tế

Một cửa

Một cửa liên thông

Trong ngày

Ghi giy hn

I

Lĩnh vc Hot đng khoa hc và công ngh

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

15

 

15

X

 

2

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

10

 

10

X

 

3

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ

10

 

10

X

 

4

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ

10

 

10

X

 

5

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ

10

 

10

X

 

6

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ

10

 

10

X

 

7

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ

10

 

10

X

 

8

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ

10

 

10

X

 

9

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hp Giấy chứng nhận của tchức khoa học và công nghệ bị mất

10

 

10

X

 

10

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát

10

 

10

X

 

11

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

15

 

15

X

 

12

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

10

 

10

X

 

13

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ svăn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

10

 

10

X

 

14

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

10

 

10

X

 

15

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh

10

 

10

X

 

16

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh

10

 

10

X

 

17

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tchức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất

10

 

10

X

 

18

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tchức khoa học và công nghệ trong trường hp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát

10

 

10

X

 

19

Cấp lại Giy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

30

 

30

X

 

20

Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

10

 

10

X

 

21

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

10

 

10

X

 

22

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

15

 

15

X

 

23

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

07

 

07

X

 

24

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát trin công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh

25

 

25

X

 

25

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn Giao dịch công nghệ vùng

20

 

20

X

 

26

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ

20

 

20

X

 

27

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ

20

 

20

X

 

28

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ

20

 

20

X

 

29

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo

20

 

20

X

 

30

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

20

 

20

X

 

31

Đánh giá xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

45

 

45

X

 

32

Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

45

 

45

X

 

33

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

45

 

45

X

 

34

Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tchức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

25

 

25

X

 

35

Xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (hạng II)

75

 

75

X

 

36

Xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên (hạng IV), nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III)

40

 

40

X

 

37

Xét đặc cách bnhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác

20

 

20

X

 

38

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

05

 

05

X

 

39

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

15

 

15

X

 

40

Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

05

 

05

X

 

II

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

 

 

 

 

 

1

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

05

 

05

X

 

2

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

30

 

30

X

 

3

Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

10

 

10

X

 

4

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế)

60

 

60

X

 

5

Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

10

 

10

X

 

6

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế)

10

 

10

X

 

7

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

10

 

10

X

 

III

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

30

 

30

X

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

15

 

15

X

 

IV

Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

 

 

 

 

1

Công bố sử dụng dấu định lượng

05

 

05

X

 

2

Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

05

 

05

X

 

3

Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

13

 

13

X

 

4

Đăng ký công bố hp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

05

 

05

X

 

5

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

05

 

05

X

 

6

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

05

 

05

X

 

7

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

05

 

05

X

 

8

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo phân cấp

03

 

03

X

 

9

Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

07

 

07

X

 

10

Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

240

 

240

X

 

11

Cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân

15

 

15

X

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1482/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 07/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1482/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333049