• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An ninh Quốc gia


 

Quyết định 1483/QĐ-UBND năm 2013 về tăng mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố tỉnh Quảng Trị

Tải về Quyết định 1483/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1483/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 20 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH PHỤ CẤP ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2009 của HĐND tỉnh về tổ chức và chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố;

Theo Công văn số 165/HĐND-CTHĐ ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Thường trực HĐND tỉnh về việc điều chỉnh phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 218/TTr-PC64 ngày 06 tháng 5 năm 2013 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 2076/TTr-STC-QLNS ngày 05 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tăng mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng, cụ thể như sau:

1. Trưởng ban bảo vệ dân phố

Hệ số: 0,55 x 1.050.000 đồng = 557.500 đồng.

2. Phó Trưởng ban bảo vệ dân phố

Hệ số: 0,5 x 1.050.000 đồng = 525.000 đồng.

3. Ủy viên kiêm Tổ trưởng bảo vệ dân phố

Hệ số: 0,45 x 1.050.000 đồng = 472.500 đồng.

4. Tổ viên bảo vệ dân phố

Hệ số: 0,40 x 1.050.000 đồng = 420.000 đồng.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 8 năm 2013;

- Nguồn kinh phí: do ngân sách tỉnh đảm bảo.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1483/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị   Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 20/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1483/QĐ-UBND

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205640