• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 1493/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án ‘Nâng cao hiệu quả Chương trình Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế”

Tải về Quyết định 1493/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1493/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DỰ ÁN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 04 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 - 2020;

Theo Quyết định số 1500/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao hiệu quả Chương trình về xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế”;

Xét đề nghị Hiệu trưởng Đại học Nông lâm Huế tại Tờ trình số 27/ĐHNL-TTPTNT ngày 23 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án ‘Nâng cao hiệu quả Chương trình Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế” gồm có các thành viên như sau:

I. TRƯỞNG BAN

Ông Lê Trường Lưu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

II. PHÓ TRƯỞNG BAN

1. Ông Nguyễn Minh Hiếu - Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Huế;

2. Ông Hoàng Mạnh Quân - Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn, Đại học Nông lâm Huế;

III. CÁC THÀNH VIÊN

1. Ông Hồ Vang - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới tỉnh;

2. Ông Nguyễn Quang Cường - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

3. Ông Nguyễn Văn Cho - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền;

4. Ông Trần Quốc Phụng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông;

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo việc thực hiện đúng các mục tiêu cơ bản đề ra trong Dự án “Nâng cao hiệu quả chương trình xây đựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế” phù hợp định hướng, mục tiêu, nội dung xây đựng nông thôn mới của Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thừa Thiên Huế trên địa bàn hoạt động của dự án theo quy định.

2. Tham mưu UBND tỉnh về các chế độ chính sách liên quan đến việc thực hiện Dự án trong phạm vi thẩm quyền của UBND tỉnh; giúp UBND tỉnh phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và Nhà tài trợ trong quá trình triển khai Dự án.

3. Chỉ đạo việc phối hợp đồng bộ giữa các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị, tổ chức có liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án.

4. Trưởng Ban chỉ đạo, các Phó Trưởng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Ban.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Huế; Giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn, Đại học Nông lâm Huế; Chủ tịch UBND các huyện: Phong Điền và Nam Đông; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1493/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 08/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1493/QĐ-UBND

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
203989