• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1499/QĐ-UBND năm 2014 công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Tải về Quyết định 1499/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1499/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/QĐ-BGDĐT ngày 08/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 1058/SGDĐT-GDMN ngày 09/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các trường mầm non sau đây đạt chuẩn quốc gia mức độ 1:

1. Trường Mầm non Sao Mai, huyện Bảo Lâm;

2. Trường Mầm non Ánh Dương, huyện Bảo Lâm.

Thời hạn công nhận là 05 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm và Hiệu trưởng các trường Mầm non có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1499/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 16/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1499/QĐ-UBND

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240927