• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 43/2011/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Quyết định 15/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2014/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 07 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2011/QĐ UBND NGÀY 21/12/2011 CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/10/2004;

Căn cứ Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 626/STNMT-CCQLĐĐ ngày 06/6/2014 và đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 1887/STC-HCSN ngày 25/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung điểm c, Mục 3 của Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Bình Định như sau:

c. Cơ quan thu:

- Chi cục Quản lý đất đai;

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh;

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh bổ sung cho Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/7/2014.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc các sở: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Lê Hữu Lộc

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 07/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 15/2014/QĐ-UBND

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243229