• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Công chức xã phường thị trấn

 

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam” kèm theo Quyết định 86/2013/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 15/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2014/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA “QUY CHẾ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM”, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 86/2013/QĐ-UBND NGÀY 27/12/2013 CỦA UBND TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Tỉnh ủy Hà Nam về tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 62/TTr-SNV ngày 31 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 1, Điều 5 của “Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 86/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

Có văn bằng, chứng chỉ được đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng (bằng tốt nghiệp chuyên môn từ Trung cấp trở lên, chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên);

Từ năm 2015 trở đi, đối với các chức danh công chức Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội, chỉ tuyển những người có trình độ chuyên môn từ Cao đẳng trở lên.

Từ năm 2018 trở đi, đối với các chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự; Trưởng Công an; Tư pháp - Hộ tịch (làm nhiệm vụ Phó trưởng Công an); Tư pháp - Hộ tịch (làm nhiệm vụ Phó Chỉ huy trưởng Quân sự), chỉ tuyển những người có trình độ chuyên môn từ Cao đẳng trở lên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Tư pháp; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 23/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 15/2014/QĐ-UBND

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
229075