• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2012/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Tải về Quyết định 15/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2014/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2012/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, gồm các nội dung sau:

1. Sửa đổi Điểm b, Khoản 2, Điều 3 như sau:

“b) Đối với một số vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh nhưng do không tổ chức phiên họp UBND tỉnh được, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh gửi toàn bộ hồ sơ và phiếu xin ý kiến đến từng thành viên UBND tỉnh để xin ý kiến.

- Nếu vấn đề được đa số thành viên UBND tỉnh thống nhất, Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định và báo cáo bằng văn bản đến các thành viên UBND tỉnh.

- Nếu vấn đề chưa được đa số thành viên UBND tỉnh thống nhất, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc đưa vấn đề ra phiên họp UBND tỉnh gần nhất để thảo luận thêm và quyết định”.

2. Sửa đổi Điểm c, Khoản 4, Điều 4 như sau:

“c) Khi Chủ tịch đi vắng, Chủ tịch ủy quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực chỉ đạo công việc của UBND tỉnh và phân công cho các Phó Chủ tịch giải quyết công việc do Chủ tịch phụ trách theo quy định tại Điều 127, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân”.

3. Sửa đổi Điểm d, Khoản 4, Điều 4 như sau:

“d) Khi một Phó Chủ tịch đi vắng, Chủ tịch trực tiếp giải quyết hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết công việc thay Phó Chủ tịch đi vắng; Phó Chủ tịch được phân công giải quyết thông báo lại kết quả giải quyết cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch được giải quyết thay biết”.

4. Bổ sung Khoản 4, Điều 5 như sau:

“4. Ngoài những quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều này, các Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm chỉ đạo, xử lý các công việc đột xuất do Chủ tịch phân công”.

5. Sửa đổi Khoản 3, Điều 6 như sau:

“3. Ngoài những quy định tại Điều 5 của Quy chế này, Phó Chủ tịch Thường trực còn thực hiện nhiệm vụ phối hợp hoạt động giữa các Phó Chủ tịch”.

Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Minh Khái

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu   Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 21/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 15/2014/QĐ-UBND

288

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250066