• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tải về Quyết định 15/2015/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15 /2015/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 04 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2012/QĐ-UBND NGÀY 17/4/2012 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh về bổ sung và điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2015;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 512/TTr-SCT ngày 15/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:

Tại điểm b khoản 2 Điều 7 Quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam) quy định:

“b) Các dự án được ngân sách hỗ trợ gồm các hạng mục dưới đây:

- Bồi thường, giải phóng và san lấp mặt bằng;

- Hệ thống các công trình xử lý nước thải, chất thải tập trung.”

Nay sửa đổi, bổ sung thành:

“b) Các dự án được ngân sách hỗ trợ gồm các hạng mục dưới đây:

- Bồi thường, giải phóng và san lấp mặt bằng;

- Đường giao thông nội bộ; hệ thống cấp, thoát nước nội bộ;

- Hệ thống các công trình xử lý nước thải, chất thải tập trung.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Các Bộ: CT, TC, KH&ĐT (b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra VB-BTP;
- Trung tâm TH-CB tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 04/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 15/2015/QĐ-UBND

205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279445