• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 1 Điều 3 Quy định kèm theo Quyết định 09/2017/QĐ-UBND về cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Tải về Quyết định 15/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2019/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ KHOẢN 1 ĐIỀU 3 QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2017/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ BAN HÀNH CƠ CHẾ ĐẶC THÙ THU HÚT ĐẦU TƯ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ HÀ, TH XÃ PHÚ TH, TỈNH PHÚ TH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đi, bsung một sđiều của các Nghị định quy định vthu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị quyết s 180/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ đầu tư đi với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình s 101/TTr-STC ngày 05 tháng 9 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Trách nhim tổ chức thc hin

Giao Ban quản lý các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, chủ đầu tư và UBND thị xã Phú Thọ hướng dẫn, đôn đốc và giám sát chủ đầu tư, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2019.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ; chủ đầu tư dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Hà; các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ KH&ĐT;
- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL - Bộ TP;
- Website Chính phủ;
- TT TU; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh Phú Thọ;
- NCTH;
- Lưu: VT, TH1 (s b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Bùi Văn Quang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Bùi Văn Quang
Ngày ban hành: 13/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425903