• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Phòng chống tội phạm

 

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Tây Ninh

Tải về Quyết định 15/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2020/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh;

Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 86/TTr-CAT-PTM ngày 03 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định việc thành lập, quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Tây Ninh (sau đây viết tắt là Quỹ phòng, chống tội phạm); trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, đơn vị có chức năng liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm.

2. Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản.

Điều 3. Nguyên tắc thành lập, quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

1. Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Tây Ninh là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập để hỗ trợ cho công tác phòng, chống tội phạm.

2. Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Tây Ninh được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh.

3. Việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán, kiểm toán đối với Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh được thực hiện theo các quy định của Luật ngân sách nhà nước, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

4. Nội dung chi của Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh không được trùng với các nội dung chi từ nguồn chi hỗ trợ khác. Số kinh phí kết dư của Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

Điều 4. Thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm

Quỹ phòng, chống tội phạm được thành lập và hình thành từ các nguồn thu sau:

1. Số dư từ Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Tây Ninh đã được hình thành theo Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm.

2. Ngân sách tỉnh hỗ trợ vốn điều lệ khi thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Tây Ninh theo Quyết định này.

3. Tài trợ, đóng góp tự nguyện từ nguồn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương cho công tác phòng, chống tội phạm.

Điều 5. Nội dung chi và định mức chi từ Quỹ phòng, chống tội phạm

1. Thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy. Mức tiền thưởng cụ thể cho từng trường hợp cá nhân, tập thể do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tối đa đối với cá nhân là 5.000.000 đồng/người/lần khen thưởng và tối đa đối với tập thể là 20.000.000 đồng/tập thể/lần khen thưởng.

2. Hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất đối với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm và ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù, trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

Điều 6. Trách nhiệm thực hiện quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm

1. Công an tỉnh

a) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quy định việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh;

b) Được ủy quyền mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh để quản lý và mở sổ kế toán theo dõi các khoản thu, chi, lập báo cáo quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm theo quy định;

c) Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất bố trí ngân sách hỗ trợ vốn điều lệ hoạt động cho Quỹ phòng, chống tội phạm;

d) Tổ chức huy động tài trợ, viện trợ và tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh đóng góp cho Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh;

e) Tổng hợp tình hình quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh theo định kỳ 6 tháng, hằng năm và đột xuất báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công an để chỉ đạo, đồng gửi Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp chung.

2. Sở Tài chính

a) Bố trí ngân sách hỗ trợ vốn điều lệ hoạt động cho Quỹ phòng, chống tội phạm theo khả năng cân đối ngân sách cấp tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Tây Ninh;

c) Phối hợp với Công an tỉnh trong việc kiểm tra, giám sát tình hình quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Tây Ninh.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9 tháng 5 năm 2020 và thay thế Quyết định số 686/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quyết định này nếu được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới đó.

2. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Công an tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Vụ Pháp chế - Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;
- TT: TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 8;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, VP ĐĐBQH, HĐND & UBND tỉnh.
(Dương Thảo 2020 1. Quỹ PCTP)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Dương Văn Thắng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh   Người ký: Dương Văn Thắng
Ngày ban hành: 29/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444769