• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí


Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin

 

Quyết định 1500/QĐ-UBND năm 2015 về giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và Cổng/Trang thông tin điện tử được liên kết, tích hợp với cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Tải về Quyết định 1500/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1500/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 09 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBND TỈNH VÀ CỔNG/TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC LIÊN KẾT, TÍCH HỢP VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/9/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2625/QĐ-CT ngày 24/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Xây dựng Cổng thông tin điện tử và nâng cấp, tích hợp Trang thông tin điện tử các cơ quan Nhà nước lên Cổng thông tin của UBND tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 294/TTr-STTTT ngày 04/5/2015 về việc giao quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Cổng/Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị được liên kết lên Cổng thông tin của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử (Cổng TTĐT) của UBND tỉnh và Cổng/Trang thông tin điện tử được liên kết, tích hợp với Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh (Trang TTĐT thành phần) cho các cơ quan, đơn vị cụ thể như sau:

1. Giao Văn phòng UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ:

- Quản lý, vận hành, cập nhật thông tin trên Cổng TTĐT của UBND tỉnh (tại địa chỉ truy cập http:// www.quangbinh.gov.vn);

- Thành lập Ban biên tập của Cổng TTĐT của UBND tỉnh để chỉ đạo việc xây dựng, phát triển các chuyên mục và biên tập, cập nhật thông tin lên Cổng TTĐT của UBND tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các qui định của pháp luật hiện hành;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc nâng cấp, phát triển, liên kết tích hợp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTĐT của UBND tỉnh;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc rà soát các nội dung thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của UBND tỉnh, đảm bảo tính thống nhất, đúng qui định hiện hành,

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ:

- Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật (bao gồm phần cứng, phần mềm hệ thống, các dịch vụ cơ bản ...) để duy trì vận hành Cổng TTĐT của UBND tỉnh và các Trang TTĐT thành phần hoạt động ổn định và kết nối Internet liên tục 24h/24h;

- Chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu cho Cổng TTĐT của UBND tỉnh và các Trang TTĐT thành phần; chịu trách nhiệm về việc sao lưu, phục hồi dữ liệu cho Cổng TTĐT của UBND tỉnh và các Trang TTĐT thành phần được lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc nâng cấp, phát triển mở rộng Cổng TTĐT của UBND tỉnh và các Trang TTĐT thành phần; liên kết tích hợp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị, địa phương lên Cổng TTĐT của UBND tỉnh, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin lên Cổng TTĐT của UBND tỉnh;

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc quản lý, cung cấp thông tin và liên kết, tích hợp thông tin và dịch vụ công trực tuyến lên Cổng TTĐT của UBND tỉnh,

3. Giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có các Trang TTĐT thành phần chịu trách nhiệm:

- Thành lập Ban Biên tập, xây dựng qui chế để thực hiện quản lý, vận hành, cập nhật thông tin trên Trang TTĐT thành phần của cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc liên kết, tích hợp thông tin, dịch vụ công trực tuyến lên Cổng TTĐT của UBND tỉnh, đảm bảo cung cấp thông tin đúng quy định hiện hành,

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, các phòng, ban, trung tâm trực thuộc VP;
- Lưu VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1500/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình   Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 09/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1500/QĐ-UBND

84

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380422