• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


 

Quyết định 1500/QĐ-UBND giảm số lượng mua Bảo hiểm y tế quý II năm 2013 đối với trẻ em dưới 6 tuổi do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Quyết định 1500/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1500/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢM SỐ LƯỢNG MUA BẢO HIỂM Y TẾ QUÝ II, NĂM 2013 ĐỐI VỚI TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên bộ: Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 619/TTr-LĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2013 về việc đề nghị giảm mua thẻ Bảo hiểm y tế quý II năm 2013 đối với trẻ em dưới 6 tuổi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giảm số lượng mua Bảo hiểm y tế quý II, năm 2013 đối với 6.411 trẻ em dưới 6 tuổi đang cư trú trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cụ thể như sau:

TT

Tên huyện

Số lượng thẻ

Ghi chú

1

Thành phố Sơn La

515

Danh sách họ tên, năm sinh, địa chỉ cụ thể của từng trẻ được Sở LĐTBXH duyệt và lưu tại Sở.

2

Huyện Mai Sơn

879

3

Huyện Bắc yên

421

4

Huyện Thuận Châu

761

5

Huyện Quỳnh Nhai

421

6

Huyện Mường La

626

7

Huyện Phù Yên

595

8

Huyện Mộc Châu

655

9

Huyện Yên Châu

201

10

Huyện Sông Mã

1.108

11

Huyện Sốp Cộp

229

 

Tổng cộng

6.411

Điều 2. Số lượng mua thẻ Bảo hiểm y tế tại Điều 1 là căn cứ để mua thẻ, thanh toán, quyết toán kinh phí mua Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và các vấn đề liên quan khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 và các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3;
- Phó CVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT, VX.SN 23b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1500/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Nguyễn Ngọc Toa
Ngày ban hành: 18/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1500/QĐ-UBND

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207472