• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2013 phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1505/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1505/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC DANH ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN NHIỆM KỲ 2011 - 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 36/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2013 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 3016/TTr-BNV ngày 22 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Đăng Yến, Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, để nhận nhiệm vụ mới.

2. Ông Đào Đức Hoan, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, để nhận nhiệm vụ mới.

3. Bà Triệu Thị Thúy Lan, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1505/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1505/QĐ-TTg

84

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205557