• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả


 

Quyết định 1509/QĐ-BTTTT năm 2019 về Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-2025 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Quyết định 1509/QĐ-BTTTT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1509/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng các Cục: Thông tin cơ sở, Báo chí, Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công thương;
- Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TW (để th/h);
- Các cơ quan báo chí TW và địa phương (để th/h);
- Lưu: VT, TTCS, DTL (250).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Bảo

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Triển khai thực hiện Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và từng cá nhân để hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội.

2. Nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và từng cá nhân về ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

3. Truyền tải thông điệp về cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

4. Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với trình độ dân trí của từng nhóm đối tượng, từng vùng, miền.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN VÀ PHƯƠNG THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung thông tin

- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở nước ta.

- Thông tin về việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm, chuyển đổi thị trường, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tranh thủ kinh nghiệm và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Thông tin về công nghệ chuyển đổi nhiên liệu và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thân thiện môi trường, giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

- Thông tin việc ứng dụng các công nghệ mới có hiệu suất năng lượng cao trong sản xuất, chế tạo các máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất, liên lạc viễn thông, tưới tiêu, khai thác, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản.

- Thông tin việc ứng dụng năng lượng mới, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các giải pháp cải thiện hiệu suất sử dụng nhiên liệu của phương tiện, thiết bị; chuyển đổi phương thức vận tải hành khách, hàng hóa trong giao thông vận tải.

- Thông tin về các phương tiện, thiết bị, linh kiện, máy móc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các vật liệu mới ứng dụng trong các giải pháp tiết kiệm năng lượng; các giải pháp tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo cho các công trình công cộng, tòa nhà, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hệ thống chiếu sáng đô thị, đường giao thông, báo hiệu giao thông, các cơ sở sản xuất công nghiệp...

- Thông tin hướng dẫn, thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao, giải pháp áp dụng năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng gió, khí sinh học, năng lượng sinh khối...) trong các hộ gia đình.

- Thông tin về các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường; các công trình xanh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Thông tin về kinh nghiệm của các nước trong khu vực và thế giới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Thông tin tác hại của việc phát thải khí nhà kính, biến đổi khí hậu để các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Phương thức tuyên truyền

2.1. Truyền thông trên bo chí

Các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương, bao gồm: Báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử và tạp chí chuyên ngành tích cực tham gia thông tin, tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bằng các tin, bài, các ký sự, phóng sự chuyên đề, các chương trình phỏng vấn, tọa đàm, các thông điệp,...

Các cơ quan thông tấn, báo chí phải xác đnh đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; hằng năm phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể; tổ chức thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2.2. Truyền thông xã hội

Xây dựng các chuyên đề, các nội dung thông tin về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên các diễn đàn mạng xã hội có số lượng thành viên đông đảo, được nhiều người quan tâm và theo dõi.

2.3. Truyền thông trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở

Truyền thông ở cơ sở thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, hệ thống đài truyền thanh cấp xã; thông tin trên các bảng tin, cụm pano cổ động của địa phương; các băng - rôn treo trên các tuyến đường, nơi tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; các tài liệu tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đặt tại các tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; xây dựng nội dung thông tin, in ấn tờ rời, tờ gấp cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình; thông tin trên các bảng tin công cộng; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

2.4. Truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề, các cuộc tọa đàm, giao lưu trực tuyến về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tổ chức các sự kiện...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Thông tin cơ sở

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã.

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở tuyên truyền về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền theo Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở.

- Tổng hợp báo cáo việc thực hiện công tác tuyên truyền khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

- Chỉ đạo tuyên truyền về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên hệ thống báo chí thuộc lĩnh vực quản lý.

- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử chỉ đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin điện tử triển khai tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên các diễn đàn mạng xã hội.

- Kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền theo Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các cơ quan báo chí thuộc lĩnh vực quản lý.

- Thực hiện báo cáo việc thực hiện công tác tuyên truyền khi có yêu cầu của cơ quan c thẩm quyền.

3. Các cơ quan báo chí

- Chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện thông tin, tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo nội dung mục 1 phần II của Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Giới thiệu các sản phẩm, mô hình tiên tiến về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tuyên truyền phê phán, lên án các hành vi, sản phẩm, dịch vụ sử dụng năng lượng không tiết kiệm và không hiệu quả.

- Tăng diện tích và thời lượng, tần suất thông tin về các vấn đề liên quan đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên báo chí.

4. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh và trình y ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã xây dựng và nâng cao chất lượng các tin, bài, tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện tham mưu giúp y ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền trên địa bàn; tăng cường sử dụng các hình thức thông tin, tuyên truyền trực quan như: Treo băng rôn, pano, áp phích; tổ chức các đội truyền thông lưu động, phát tờ rời, thông báo trên bảng tin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư.

- Phối hợp với Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các sở, ngành liên quan chủ động cung cấp thông tin hoặc mời các chuyên gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến cung cấp thông tin tại giao ban báo chí định kỳ ở địa phương.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở lồng ghép nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố, khu dân cư...

- Kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền theo Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của địa phương theo quy định. Thực hiện báo cáo công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Từ năm 2020 đến năm 2025.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch Truyền thông Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025 được bố trí hằng năm trong tổng kinh phí Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; kinh phí thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao phân bổ cho các đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào điều kiện thực tế, xây dựng dự toán kinh phí hoạt động, triển khai thực hiện Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị mình theo quy định hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước để chủ động nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền theo kế hoạch./.

 

PHỤ LỤC:

KHUNG KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1509/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Mục tiêu cụ thể đến 2025 theo QĐ số 280/QĐ-TTg

Nhiệm vụ chính theo QĐ số 280/QĐ-TTg

Hiện trạng

Nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2020 - 2025

NS chương trình

Chủ trì

Kế hoạch thực hiện

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

1. 100% các cơ quan báo chí (gồm: Báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử và tạp chí chuyên ngành); Sở Thông tin và Truyền thông của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. 100% các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

1. Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan: Đài phát thanh - truyền hình từ trung ương đến địa phương; các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện việc tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật, kiến thức, thông tin về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

 

Chỉ đạo tuyên truyền về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức

x

Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

x

x

x

x

x

x

2

 

Chỉ đạo và triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã

x

Cục Thông tin cơ sở

x

x

x

x

x

x

3

 

Chỉ đạo và triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên hệ thống báo chí thuộc lĩnh vực qun lý

x

Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

x

x

x

x

x

x

4

 

Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở tuyên truyền về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

x

Cục Thông tin cơ sở

x

x

x

x

x

x

5

 

Chỉ đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin điện ttriển khai tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên các diễn đàn mạng xã hội

x

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

x

x

x

x

x

x

6

 

Kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền theo Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở

x

Cục Thông tin cơ sở

x

x

x

x

x

x

7

 

Kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền theo Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các cơ quan báo chí thuộc lĩnh vực quản lý

x

Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

x

x

x

x

x

x

8

 

Tổng hợp báo cáo việc thực hiện công tác tuyên truyền khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

x

Cục Thông tin cơ sở

x

x

x

x

x

x

9

 

Chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện thông tin, tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo nội dung mục 1 phần II của Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

x

Các cơ quan báo chí

x

x

x

x

x

x

10

 

Thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao

x

Các đơn vị trực thuộc Bộ

x

x

x

x

x

x

11

 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh và trình y ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

x

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố

x

x

x

x

x

x

12

 

Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã xây dựng và nâng cao chất lượng các tin, bài, tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

x

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố

x

x

x

x

x

x

13

 

Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện tham mưu giúp y ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền trên địa bàn; tăng cường sử dụng các hình thức thông tin, tuyên truyền trực quan như: Treo băng rôn, pano, áp phích; tổ chức các đội truyền thông lưu động, phát tờ rời, thông báo trên bảng tin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư

x

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố

x

x

x

x

x

x

14

 

Phối hợp với Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các sở, ngành liên quan chủ động cung cấp thông tin hoặc mời các chuyên gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến cung cấp thông tin tại giao ban báo chí định kỳ ở địa phương

x

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố

x

x

x

x

x

x

15

 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở lồng ghép nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố, khu dân cư...

x

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố

x

x

x

x

x

x

16

 

Kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền theo Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của địa phương theo quy định. Thực hiện báo cáo công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

x

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố

x

x

x

x

x

x

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1509/QĐ-BTTTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Hoàng Vĩnh Bảo
Ngày ban hành: 17/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1509/QĐ-BTTTT

282

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
432402