• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu

 

Quyết định 1510/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu A Khu Phim trường kết hợp Du lịch sinh thái - Trảng cỏ Bù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Tải về Quyết định 1510/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1510/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 28 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU A KHU PHIM TRƯỜNG KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI - TRẢNG CỎ BÙ LẠCH, XÃ ĐỒNG NAI, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu A Khu Phim trường kết hợp Du lịch sinh thái - Trảng c Bù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 589/BCTĐ-SKHĐT ngày 12/5/2016, theo Tờ trình số 19/TTr-PTTH ngày 29/4/2016 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Phước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu A Khu Phim trường kết hp Du lịch sinh thái - Trảng cBù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này).

Điều 2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng
: KTTH, KTN;
- Lưu: VT
, (69B-19/5)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Ngọc Trai

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU A KHU PHIM TRƯỜNG KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI TRẢNG CỎ BÙ LẠCH, XÃ ĐỒNG NAI, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Kèm theo Quyết định số: 1510/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Dịch vụ tư vấn

 

 

 

 

 

 

 

1

Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa hình và thiết kế lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu A - Khu phim trường kết hợp Du lịch sinh thái Trảng cBù Lạch.

3.415.502.000

Ngân sách tỉnh (nguồn kinh phí quy hoạch năm 2016)

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý II/2016

Trọn gói

90 ngày

Ghi chú: Gói thầu dịch vụ tư vấn được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu phải thực hiện các công tác "lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu", công tác "thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu". Tuy nhiên, chủ đầu tư không đưa các công tác này vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đồng thời trong dự toán chi phí thực hiện được phê duyệt tại Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 03/02/2016, không có các chi phí này. Do đó, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về các công tác nêu trên trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1510/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Trần Ngọc Trai
Ngày ban hành: 28/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1510/QĐ-UBND

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316888