• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1512/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí năm 2015 cho địa phương để khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1512/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1512/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ NĂM 2015 CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO ẢNH HƯỞNG CỦA CƠN BÃO SỐ 1

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (văn bản số 117/TWPCTT ngày 21 tháng 7 năm 2015) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 10524/BTC-NSNN ngày 31 tháng 7 năm 2015), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (6180/BNN-TCTL ngày 04 tháng 8 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (5438/BKHĐT-KTNN ngày 05 tháng 8 năm 2015), Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 3120/LĐTBXH-BTXH ngày 06 tháng 8 năm 2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Trích 70 tỷ đồng (bảy mươi tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 đhỗ trợ cho 5 địa phương (theo phụ lục đính kèm) để khắc phục thiệt hại, hỗ trợ dân sinh, cơ sở hạ tầng, đê điều. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí trên bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và theo quy định hiện hành; báo cáo việc phân bổ và kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và các Bộ, ngành có liên quan để tổng hợp báo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (theo phụ lục đính kèm) và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg, các Phó Thủ tướng:
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

KINH PHÍ HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO ẢNH HƯỞNG CỦA CƠN BÃO SỐ 1
(Kèm theo Quyết định số 1512/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Địa phương được hỗ trợ

NSTW hỗ trợ

Ghi chú hạng mục công trình ưu tiên xử lý

 

Tổng cộng

70.000

 

1

Tỉnh Sơn La

20.000

Hỗ trợ dân sinh, n định sản xuất, khắc phục hư hỏng các công trình thủy lợi, giao thông, nước sinh hoạt

2

Tỉnh Quảng Ninh

15.000

Khắc phục hư hỏng kè biển thôn 1 và thôn 3, xã Thanh Lâm, huyện Cô Tô

3

Thành phố Hải Phòng

15.000

Sửa chữa hư hỏng đê biển Cát Hải và xử lý sự cố sạt lở đê sông

4

Tỉnh Thanh Hóa

10.000

Xử lý sạt lở bờ sông bảo đảm an toàn đê điều đoạn từ K38+457 đến K38+953 đê hữu sông Chu

5

Tỉnh Hải Dương

10.000

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1512/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1512/QĐ-TTg
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332179