• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1512/QĐ-UBND năm 2016 về Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang

Tải về Quyết định 1512/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1512/QĐ-UBND

Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM PHÁP Y TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

n cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tchức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 42/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 53/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về việc quy định điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định cho tchức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực giám định pháp y, pháp y tâm thần;

Căn cứ Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của y ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc thành lập Trung tâm Pháp Y tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 của y ban nhân dân tỉnh Hà Giang Về việc ban hành Quy định phân cấp công tác quản lý tchức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Thông báo số 240/TB-BCS ngày 21/6/2016 của Ban cán sự Đng UBND tnh Kết luận tháng 6 năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang, như sau:

1. Vị trí, chức năng

1.1. Trung tâm Pháp y tnh Hà Giang là đơn vị sự nghiệp y tế công lp có thu trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ s, có con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

1.2. Trung tâm Pháp y tnh Hà Giang có chức năng tổ chức thực hiện giám đnh pháp y trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo, đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực pháp y.

2. Nhiệm vụ

2.1. Thực hiện công tác giám định pháp y trên địa bàn tnh bao gồm:

a) Giám định và giám định lại tn thương cơ thể do chấn thương và các nguyên nhân khác;

b) Giám định sự xâm phạm thân thphục vụ tố tụng, giám định giới tính;

c) Giám định và giám định lại tử thi, giám định hài cốt. Tham gia giám định các trường hp chết do thiên tai thảm họa ở trong và ngoài nước theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế và cơ quan có thm quyền;

d) Giám định và giám định lại trên hồ sơ;

đ) Các trường hp giám định khác theo quy định của pháp luật và trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng;

e) Giám định pháp y theo yêu cầu theo quy định của pháp luật.

2.2. Tham gia các hoạt động theo quy định của pháp luật gồm:

a) Tham gia Hội đồng thi hành án tử hình;

b) Xác định chết não phục vụ cho việc hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thngười theo quy định của pháp luật.

2.3. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về chuyên ngành pháp y.

2.4. Tham gia công tác đào tạo, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực pháp y. Là cơ sthực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trên địa bàn và của Trung ương về lĩnh vực giám định pháp y.

2.5. Thực hiện dịch vụ y tế theo nhu cầu khi đủ điều kiện và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo đúng quy định của pháp luật.

2.6. Thực hiện việc quản lý viên chức, người lao động và quản lý tài chính, tài sn của đơn vị theo quy định của pháp luật.

2.7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thống kê, báo cáo Sở Y tế, STư pháp và Viện Pháp y Quốc gia về hoạt động giám định pháp y, đề xut các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực pháp y trên địa bàn tỉnh.

2.8. Quản lý và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình y tế quốc gia và hợp tác quốc tế về lĩnh vực pháp y trên địa bàn tỉnh khi được cấp có thm quyền giao, phê duyệt.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do y ban nhân dân tnh, Sở Y tế và các cơ quan nhà nước có thm quyền giao.

3. Quyền hạn

3.1. Được quyền đề nghị phối hợp, hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ và sử dụng trang thiết bị với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để thực hiện công tác giám định pháp y theo quy định của pháp luật.

3.2. Được quyền mời chuyên gia, người giám định theo vụ việc và sử dụng các kết luận chuyên môn trong quá trình thực hiện giám định pháp y;

3.3. Được quyền yêu cầu người trưng cầu, người yêu cầu giám định cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện giám định pháp y.

3.4. Được từ chối thực hiện giám định pháp y nếu không có đủ điều kiện cần thiết phục vụ cho việc thực hiện giám định;

3.5. Được nhận tạm ứng chi phí giám định tư pháp khi nhận trưng cầu, yêu cầu giám định pháp y; được thanh toán kịp thời, đầy đủ chi phí giám định khi trả kết quả giám định pháp y.

4. Cơ cấu tổ chức

4.1. Lãnh đạo Trung tâm

a) Trung tâm Pháp y tnh Hà Giang có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn về giám định phải là giám định viên pháp y.

b) Giám đốc Trung tâm Pháp y chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc Trung tâm pháp y chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

c) Việc bnhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm pháp y thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý công chức, viên chức của y ban nhân dân cấp tỉnh.

4.2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Tchức - Hành chính - Quản trị;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính.

4.3. Các khoa chuyên môn:

a) Khoa Giám định;

b) Khoa Giải phẫu bệnh;

c) Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh.

4.4. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa thuộc Trung tâm Pháp y do Giám đốc Sở Y tế quy định căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và theo quy định của pháp luật.

5. Vị trí việc làm và số lượng người làm việc

Chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Pháp y được xác định trên cơ sở Đán vị trí việc làm hoặc Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Trung tâm được cơ quan Nhà nước có thm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc SNội vụ, Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tinh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tnh ủy;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tnh;
- UBND các huyện, thành ph;
- Công an tnh;
- Kho bạc Nhà nước tnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1512/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 13/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1512/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332543