• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


 

Quyết định 1512/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi danh mục mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội kèm Quyết định 4235/QĐ-UBND về mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành

Tải về Quyết định 1512/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1512/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM QUYẾT ĐỊNH SỐ 4235/QĐ-UBND NGÀY 20/8/2018 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH MÃ ĐỊNH DANH CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI PHỤC VỤ KẾT NỐI CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tchức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị quyết s895/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cp xã thuộc thành phHà Nội;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyn thông vviệc ban hành Quy chun kỹ thuật quc gia v cu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết ni các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”;

Căn cứ Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND thành phHà Nội vviệc ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội phục vụ kết ni các hệ thống quản lý văn bản và điều hành;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình s 599/TTr- STTTT ngày 19/3/2020 vviệc sửa đi, bsung danh mục mã định danh các cơ quan nhà nước thành phHà Nội ban hành kèm Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước thành ph Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản văn bản và điu hành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội ban hành kèm Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Những nội dung khác không sửa đổi tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các tchức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUBTP: các PCVP, KGVX, NC, TKBT, THCB;
- Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội;
- Lưu: VT, KGVX Dg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI PHỤC VỤ KẾT NỐI CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1512/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND thành phHà Nội)

Stt

TÊN ĐƠN VỊ CẤP 2

TÊN ĐƠN VỊ CẤP 3

MÃ ĐỊNH DANH

GHI CHÚ

1

UBND quận Hai Bà Trưng

 

000.00 .82.H26

 

1.1

 

UBND phường Bùi Thị Xuân

000.23 .82.H26

Đóng mã định danh

1.2

 

UBND phường Ngô Thì Nhậm

000.30 .82.H26

Đóng mã định danh

2

UBND huyện Phúc Thọ

 

000.00 .69.H26

 

2.1

 

UBND xã Cẩm Đình

000.19 .69.H26

Đóng mã định danh

2.2

 

UBND xã Xuân Phú

000.36 .69.H26

Đóng mã định danh

2.3

 

UBND xã Xuân Đình

000.41 .69.H26

Thêm mới

2.4

 

UBND xã Phương Độ

000.27 .69.H26

Đóng mã định danh

2.5

 

UBND xã Sen Chiểu

000.28 .69.H26

Đóng mã định danh

2.6

 

UBND xã Sen Phương

000.42 .69.H26

Thêm mới

3

UBND huyện Phú Xuyên

 

000.00 .68.H26

 

3.1

 

UBND xã Thụy Phú

000.40 .68.H26

Đóng mã định danh

3.2

 

UBND xã Văn Nhân

000.44 .68.H26

Đóng mã định danh

3.3

 

UBND xã Nam Tiến

000.46 .68.H26

Thêm mới

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1512/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 14/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1512/QĐ-UBND

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441318