• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hợp tác xã


 

Quyết định 1514/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Hà Giang

Tải về Quyết định 1514/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1514/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

Căn cứ Thông báo số 240-TB/BCS ngày 21/6/2016 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về kết luận phiên họp tháng 6 năm 2016;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ tại Tờ trình số 20/TTr-HĐQL ngày 28/5/2016 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Quhỗ trợ phát triển Hợp tác xã tnh Hà Giang ban hành kèm theo Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tnh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 4, Điều 7 như sau:

Lãi suất cho vay vốn của Quỹ bằng lãi suất cho vay hộ nghèo do Chính phủ quy định tại thời điểm cho vay.

2. Sửa đổi Khoản 1, bổ sung Khoản 3, Điều 20 như sau:

a) Sửa đổi Khoản 1: Thành viên của Quỹ là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có góp vốn xác lập tư cách thành viên Quỹ.

b) Bổ sung Khoản 3: Mức góp vốn xác lập tư cách thành viên là 1.000.000 đồng/thành viên. Mức góp vốn tối đa không vượt quá 10% vốn điều lệ của Quỹ tại thời điểm góp vốn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tnh Hà Giang; Chtịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hội đồng quản lý Quỹ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Liên minh HTX Việt Nam;
- Thường trực Tnh ủy;
- Chủ tịch các PCT UBND tnh;
- Ban Tổ chức T
nh ủy;
- Các Sở, ban, ngành t
nh;
- Kho bạc Nhà nước t
nh;
- Qu
hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, SNV, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1514/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 13/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1514/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332899