• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 1514/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đến hết ngày 31/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Tải về Quyết định 1514/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1514/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐẾN HẾT NGÀY 31/3/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 09/2013/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 05 Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN BÃI BỎ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA
(Kèm theo Quyết định số 1514 /QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

I. LĨNH VỰC QUÂN SỰ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị

(sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/ kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

1

Chỉ thị

32/NC ngày 9/8/1983

V/v đăng ký những người thuộc diện làm NVQS được miễn gọi nhập ngũ khi có lệnh động viên.

Đề nghị bãi bỏ

Nội dung Chỉ thị 32/NC không còn phù hợp với Thông tư 148/TT-BQP ngày 11/10/2008 củ Bộ Quốc phòng và Nghị định 42/NĐ-CP ngày 20/6/2008 của Chính phủ

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương

Đề nghị bãi bỏ từ ngay sau khi hệ thống hoá 31/12/2013

2

Chỉ thị

22/2006/CT-UBND ngày 23/11/2005

V/v quán triệt, triển khai thực hiện Pháp lệnh DQTV

Đề nghị bãi bỏ

Đối tượng điều chỉnh của Chỉ thị 22/2006/CT-UBND không còn; Căn cứ ban hành của văn bản đã được bãi bỏ bởi luật DQTV có hiệu lực từ ngày 01/7/2010

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương

Đề nghị bãi bỏ từ ngay sau khi hệ thống hoá 31/12/2013

II. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản[1]

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị

(sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/ kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

01

Quyết định -UBND

41/2008/QĐ ngày 21 tháng 3 năm 2005

Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bãi bỏ

Công bố bãi bỏ; vì có mâu thuẫn, chồng chéo, chưa đúng thẩm quyền.

Sở Tư pháp

 

02

Chỉ thị

07/2007/CT-UBND ngày 02/3/2007

Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ

Công bố bãi bỏ; vì có mâu thuẫn, chồng chéo, chưa đúng thẩm quyền

Sở Tư pháp

 

03

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 06/02/2012

về việc Ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bãi bỏ

Công bố bãi bỏ; vì có mâu thuẫn, chồng chéo

Sở Tư pháp

 

 

Tổng số: 05 Văn bản

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1514/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương   Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 20/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1514/QĐ-UBND

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258672