• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Quyết định 1515/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi khoản 1, 3 Điều 11 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hà Giang

Tải về Quyết định 1515/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1515/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1, KHOẢN 3 ĐIỀU 11 ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định phân cấp công tác quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Thông báo số 240/TB-BCS ngày 21/6/2016 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Kết luận tháng 6 năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hà Giang;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 11 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hà Giang ban hành kèm theo Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang như sau:

- Khoản 1 Điều 11: "Hội đồng quản lý Quỹ gồm 08 thành viên, mỗi thành viên được gọi là một Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ".

- Khoản 3 Điều 11: "Cơ cấu Hội đồng quản lý Quỹ do UBND tỉnh quyết định, bao gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (02 thành viên), Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương (mỗi đơn vị 01 thành viên), Lãnh đạo Chi cục Kim lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (01 thành viên)".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đu tư, Công thương; Chi cục trưởng Chi cục Kim lâm; Giám đc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tnh Hà Giang và Thủ trưởng đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 2;
- Chtịch, các PCT UBND tnh;
- Ban Tổ chức Tnh ủy;
- Các S
, Ban, Ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc t
nh;
- UBND các huyện,
thành ph;
- Lưu: VT,
NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1515/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 13/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1515/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332900