• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 1517/QĐ-UBND năm 2013 về chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tài chính thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân sang Sở Tư pháp, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 1517/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1517/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO TOÀN BỘ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, BIÊN CHẾ VÀ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SANG SỞ TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 649/TTr-SNV ngày 06 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tài chính thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp để quản lý và thực hiện, cụ thể:

1. Chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26/01/2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp thực hiện.

2. Chuyển giao tất cả tài liệu, văn bản, hồ sơ, trang thiết bị có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp để tiếp tục quản lý, sử dụng.

3. Điều chuyển 04 biên chế công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp quản lý.

4. Điều chuyển kinh phí của 04 biên chế công chức từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp quản lý để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao trách nhiệm cho Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính tổ chức thực hiện việc bàn giao chức năng, nhiệm vụ, trang thiết bị, tài liệu hồ sơ và biên chế Phòng Cải cách hành chính theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh hoạt động bình thường, liên tục và hiệu quả.

- Tổng hợp, xây dựng dự thảo văn bản điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tư pháp:

- Bố trí phòng làm việc, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí hoạt động cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

- Tổng hợp, xây dựng dự thảo văn bản điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về kiểm soát thủ tục hành chính và cơ cấu tổ chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) quyết định ban hành để làm cơ sở hoạt động.

3. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Nội vụ: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh biên chế công chức từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang cho Sở Tư pháp và thực hiện điều động công chức theo quy định của pháp luật.

4. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài chính: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển và phân bổ, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho Sở Tư pháp để thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan thực hiện hoàn tất các thủ tục có liên quan việc chuyển giao trước ngày 01/9/2013.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1517/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 12/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1517/QĐ-UBND

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205205