• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 1520/QĐ-UBND năm 2014 đính chính Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 tại Quyết định 201/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020

Tải về Quyết định 1520/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1520/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH PHỤ LỤC SỐ 01 VÀ PHỤ LỤC SỐ 02 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 201/QĐ-UBND NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA UBND TỈNH SƠN LA PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG CÁT, SỎI XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 88/TTr-SXD ngày 10 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 tại Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020 như sau:

1. Phụ lục số 1

Tại trang 8, Mục II huyện Mường La có ghi:

6

Bản Suối Chiến xã Chiềng San

Trên dòng suối Chiến xã Chiềng San

20.000

Cát xây trát, bê tông cấp <B25

UBND tỉnh

6

Nay đính chính lại như sau:

6

Xã Chiềng San và thị trấn Ít Ong

Trên dòng sông đà tại cửa suối Chiến

395.555

Cát xây, trát, sỏi; bê tông cấp <B30

UBND tỉnh

6

2. Phụ lục số 02

Tại trang 12, Mục II huyện Mường La có ghi:

Tên điểm

Tên mỏ

Tọa độ

Loại vật liệu

X(m)

Y(m)

1

Bản suối Chiến xã Chiềng San

2386723.00

465853.00

Cát xây, trát; bê tông cấp <B25

2

2386744.00

465858.00

3

2386775.00

465836.00

4

2386811.00

465812.00

5

2386842.00

465789.00

6

2386866.00

465775.00

7

2386877.00

465758.00

8

2386895.00

465720.00

9

2386899.00

465689.00

10

2386660.00

465735.00

11

2386907.00

465786.00

Nay đính chính lại như sau:

Tên điểm

Tên mỏ

Tọa độ

Loại vật liệu

X(m)

Y(m)

1

Xã Chiềng San và thị trấn Ít Ong

2375507.93

503237.73

Cát xây, trát, sỏi; bê tông <B30

2

2375581.34

503408.18

3

2375538.15

503470.19

4

2375458.20

503478.08

5

2375291.16

503563.21

6

2375300.61

503598.26

7

2375281.71

503618.48

8

2375211.53

503594.21

9

2375034.68

503679.97

10

2374956.07

503473.27

11

2375246.01

503375.18

Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020.

Sở Tài nguyên và môi trường hướng dẫn các đơn vị có nhu cầu thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng cát, sỏi xây dựng thực hiện các thủ tục cấp phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT tỉnh uỷ (B/c);
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT - Châu (30b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1520/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 12/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1520/QĐ-UBND

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
244110